ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca oluşturulması öngörülen mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik piyasasında rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterecek tüzel kişilere verilecek lisanslara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; halen piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişilerin, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracatı faaliyetlerini gösterebilmek için almak zorunda oldukları lisanslarda yer alması gereken hükümler, lisans verilmesine, lisansların tadiline, yenilenmesine, sona ermesine ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

1.      Kanun: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

2.      Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

3.      Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

4.      Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

5.      DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

6.      EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

7.      TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

8.      TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

9.      TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

10.   Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları: Üretim şirketi, otoprodüktör, otoprodüktör grubu, dağıtım şirketi ya da tüketicilerin iletim sistemine ya da bir dağıtım sistemine erişmeleri ya da bağlantı yapmaları için ilgili kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri kapsayan anlaşmaları,

11.   Blok: Kombine çevrim santralları için, birlikte yük alabilen ve yük atabilen birden çok gaz türbini ve jeneratörü ile bunların beslediği buhar türbin ve jeneratörünü,

12.   Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

13.   Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

14.  Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölgeyi,

15.   Dağıtım sistemi: Bir dağıtım bölgesinde yer alan elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,

16.   [1]Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan itibaren elektrik dağıtımı için tesis edilmiş tesis ve şebekeyi,

17.   Elektrik Piyasası Endeksi: Piyasadaki fiyat artışlarını yansıtmak üzere Kurul tarafından belirlenen endeksi,

18.   Hazırlık dönemi: Kanunun geçici 3 üncü maddesinde öngörülen süreyi,

19.   İkili anlaşmalar: Gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında ya da lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,

20.   İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini,

21.   İletim tesisi: 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı olan üretim tesislerinin bittiği noktalardan itibaren, iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dahil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesisleri,

22.   İletim sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,

23.   [2]Kontrol anlaşması: TEİAŞ veya dağıtım şirketi ile özel direkt hattın mülkiyet sahibi ve/veya işletmecisi olan özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişi arasında, iletim ve dağıtım sistemlerinin kararlılığının ve işletme bütünlüğünün korunması amacıyla özel hukuk hükümlerine göre yapılan ikili anlaşmaları,

24.   İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,

25.   İştirak: Kamu tüzel kişileri hariç olmak üzere; doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya başka şirket ve şirketler veya gerçek kişi ve kişilerle birlikte piyasada faaliyet gösteren herhangi bir tüzel kişiyi kontrol eden şirket veya doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte, başka herhangi bir şirket ve şirketler veya gerçek kişi ve kişiler tarafından kontrol edilen, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişiyi ve bu şirketlerin ve/veya piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin birinin diğeriyle veya birbirleriyle olan doğrudan veya dolaylı ilişkisini,

26.  [3]Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı olarak üretimini,

27.   [4]Kontrol: Bir tüzel kişi üzerinde ayrı ayrı ya da birlikte, fiilen ya da hukuken belirleyici etki uygulama olanağını sağlayan hakları, sözleşmeler veya başka araçlarla ve özellikle bir tüzel kişinin malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde mülkiyet veya işletilmeye müsait bir kullanma hakkıyla veya bir tüzel kişinin organlarının oluşumunda veya kararları üzerinde belirleyici etki sağlayan hakları veya sözleşmelerle meydana getirilen hakları,

28.   Mevcut sözleşmeler: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun, 21/1/2000 tarihli ve 4501 sayılı Kanun hükümleri ve ilgili yönetmeliklere göre imzalanan sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmelerini ve uygulama sözleşmelerini,

29.   [5] Müşteri: Toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, dağıtım şirketleri ve serbest tüketicileri,

30.   Otoprodüktör: Esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik üretimi ile iştigal eden tüzel kişiyi,

31.   Otoprodüktör grubu: Esas olarak ortaklarının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi ile iştigal eden tüzel kişiyi,

32.   [6]Özel direkt hat: Üretim, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansı sahibi bir tüzel kişinin sahibi olduğu üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında elektrik enerjisi naklinin sağlanabilmesi için TEİAŞ veya dağıtım şirketi ile yapılacak kontrol anlaşması hükümlerine göre iletim veya dağıtım şebekesi dışında ulusal iletim veya dağıtım sistemi için geçerli standartlara uygun olarak tesis edilerek işletilen hattı,

33.  Perakende satış: Elektrik enerjisinin tüketicilere satışını,

34.   [7] Perakende satış hizmeti: 34. Perakende satış hizmeti: Perakende satış lisansına sahip şirketler tarafından, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan faturalama ve tahsilat gibi diğer hizmetleri,

35.   Perakende satış şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin ithalatı ve iletim sistemine doğrudan bağlı olanlar dışındaki tüketicilere perakende satışı ve/veya tüketicilere perakende satış hizmeti verilmesi ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,

36.   Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi: TEİAŞ bünyesinde yer alan ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Ulusal Yük Dağıtım Merkezi tarafından elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi sonucu tüzel kişilerin birbirlerine borçlu ya da alacaklı oldukları tutarları hesaplamak suretiyle mali uzlaştırma sistemini çalıştıran birimi,

37.   Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracat dahil olmak üzere elektrik enerjisi ve kapasite alım satımı veya ticareti faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını,

38.   [8] Serbest olmayan tüketici: 38. Serbest olmayan tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, bölgesinde bulunduğu görevli perakende satış şirketinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi,

39.   Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

40.  Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest ve serbest olmayan tüketicileri,

41.   Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartları içeren düzenlemeleri,

42.   [9]Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri ve perakende satış lisansına sahip şirketleri,

43.   Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımı işlevlerini yerine getirmek üzere kurulan tesis ve teçhizatı,

44.  Toptan satış: Elektrik enerjisinin tekrar satış için satışını,

45.   Toptan satış şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, toptan satılması, ithalatı, ihracatı, serbest tüketicilere satışı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,

46.   Ulusal Yük Dağıtım Merkezi: TEİAŞ bünyesinde yer alan ve elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak dengelenmesinden sorumlu birimi,

47.   [10]Uluslararası enterkonneksiyon şartı: Ulusal elektrik sisteminin diğer ülkelere ait elektrik sistemi ile senkron paralel, asenkron paralel veya ünite yönlendirmesi yöntemlerinden birinin kullanılmasıyla veya komşu ülkede oluşturulacak izole bölgenin beslenmesi yöntemiyle yapılacak enterkonneksiyonu,

48.   Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu, kombine çevrim santralları için her bir gaz türbin ve jeneratörü ile gaz türbin ve jeneratörüne bağlı çalışacak buhar türbin ve jeneratörünün payını,

49.   Üretim: Enerji kaynaklarının, üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesini,

50.   Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri,

51.   Üretim şirketi: Otoprodüktörler ve otoprodüktör grupları hariç olmak üzere, elektrik üretimi ve ürettiği elektriğin satışı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

52.   Üretim kapasite projeksiyonu: Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan talep tahminleri esas alınarak TEİAŞ tarafından yapılan, elektrik enerjisi arz güvenliği için gereken üretim kapasitesi tahminini,

53.   [11]Yan hizmetler: Yan Hizmetler Yönetmeliği uyarınca iletim sistemine veya dağıtım sistemine bağlı ilgili tüzel kişilerce sağlanacak olan, iletim veya dağıtım sisteminin güvenilir şekilde işletimini ve elektriğin gerekli kalite koşullarında hizmete sunulmasını sağlamak üzere Yan Hizmetler Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri,

54.   [12]Yan Hizmetler Yönetmeliği: TEİAŞ tarafından hazırlanacak ve Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek, iletim lisansı hükümleri uyarınca iletim sistemine veya dağıtım lisansı hükümleri uyarınca dağıtım sistemine bağlı ilgili tüzel kişilere uygulanacak, yan hizmetlerin tanımlarını ve yan hizmetlerin temin edilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsayan kuralları,

55.   Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri: Rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git ile kanal veya nehir tipi veya rezervuar alanı onbeş kilometrekarenin altında olan veya pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesislerini,[13] [14] [15]

56.   [16][17][18]Mikro kojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı kurulu gücü 50 kilovat ve altında olan kojenerasyon tesisini,

57.   [19][20]

58.     [21]Görevli Perakende Satış Şirketi: 27/9/2012 tarihli ve 28424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında perakende satış lisansı verilen şirketi veya on altıncı maddenin beşinci fıkrası kapsamında görevlendirilen şirketi,

59.     [22]Son kaynak tedarikçisi: Görevli perakende satış şirketini,

60.     [23]Son kaynak tedariği: İkili anlaşma ile elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın almakta olan bir serbest tüketicinin, tedarikçisinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımının, ikili anlaşma kapsamında öngörülen ödemelerin zamanında yapılmaması hali dışında, herhangi bir nedenle sonlandırılması halinde bulunduğu bölgedeki son kaynak tedarikçisinin bu serbest tüketiciye yeni bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapıncaya kadar, elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin etme yükümlülüğünü,

61.  [24]Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Lisans ve Lisans Alma Yükümlülüğü, Lisans Türleri

 

Lisans ve lisans alma yükümlülüğü

MADDE 5- (1) Lisans, bir tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için Kurumdan almak zorunda olduğu bir yetki belgesidir.

(2) Lisanslar devredilemez. Ancak, lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, kredi sözleşmesi hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kişiye, bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla aynı hak ve yükümlülüklerle eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir.[25]

[26] ,[27], [28] [29] (3) Üretim veya otoprodüktör lisansı almış bir tüzel kişinin bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, bu tüzel kişinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca bölünmesi yoluyla veya aynı ortaklık yapısı ile kurulan bir başka tüzel kişiye, Kurul onayı alınmak kaydıyla devredilebilir ve devralması onaylanan tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir. Üretim veya otoprodüktör lisansı sahibi halka açık bir tüzel kişinin bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, bu tüzel kişinin yüzde yüz hissesine sahip olarak kurduğu bir başka tüzel kişiye, Kurul onayı alınmak kaydıyla devredilebilir ve devralması onaylanan tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir. Bu fıkra kapsamında eskisinin devamı mahiyetinde lisans verilmesi uygun bulunan tüzel kişilerin ortaklık yapılarında, halka açık hisseler hariç hisse devri yoluyla değişiklik yapılması halinde, bu tüzel kişilerin lisans başvuruları Kurul kararıyla reddedilir.

(4)[30] Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibinin lisans kapsamındaki hakları, Kuruldan izin almaksızın üçüncü şahıslara temlik edilemez.

(5) Piyasada lisans alınmaksızın faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili tüzel kişi hakkında Kanunun 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

(6) Tüzel kişiler gösterdikleri her bir piyasa faaliyeti ve aynı faaliyeti gösterdikleri her bir tesis için ayrı lisans alır. Birden fazla tesiste aynı tüzel kişilik adı altında üretim faaliyeti göstermek isteyen tüzel kişiler; üretim, otoprodüktör ya da otoprodüktör grubu lisanslarından ancak birini alabilir.[31]

(7) Toptan satış lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yürütülebilecek ithalat ve ihracat faaliyetleri ile perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yürütülebilecek ithalat faaliyetleri, bu tüzel kişilerin toptan satış veya perakende satış lisansları kapsamında düzenlenir ve ayrıca lisans alınmasını gerektirmez.

(8) Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin satışı faaliyeti, bu tüzel kişilerin lisansları kapsamında düzenlenir.

[32](9) Kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya dağıtım şebekesi ile bağlantı tesis etmeden çalışan tesis veya ekipmana sahip gerçek veya tüzel kişilerin lisans alma yükümlülükleri yoktur.

[33](10) Mevzuatta belirlenen değerin üzerinde verimliliği bulunan kojenerasyon, mikrokojenerasyon ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami 500 kW olan üretim tesislerinin lisanssız faaliyette bulunmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

[34](11) Kurumdan lisans alan tüzel kişiler, ilgili mevzuat hükümleri yanı sıra, faaliyet türlerine göre diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.

 

Lisans türleri

MADDE 6- (1) Faaliyet konularına göre Kurumdan alınabilecek lisanslar şunlardır:

a)      Üretim lisansı,

b)      Otoprodüktör lisansı,

c)Otoprodüktör grubu lisansı,

d)      İletim lisansı,

e)Dağıtım lisansı,

f)  Toptan satış lisansı,

g)      Perakende satış lisansı.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisans Başvurusu, İnceleme ve Değerlendirme,

Lisansların Yürürlüğe Girmesi, Lisans Bedelleri

 

Lisans başvurusu

MADDE 7- (1) [35],[36],[37],[38] Piyasada faaliyet göstermek üzere lisans başvurusunda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olmaları zorunludur. Anonim şirket olarak kurulmaları halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki hisselerinin tamamının nama yazılı olması şarttır. Ancak, hisselerinin tamamı nama yazılı olmayan anonim şirketlere, lisans almalarının Kurul kararıyla uygun bulunması sonrası ana sözleşme değişikliği yapmaları kaydıyla lisans verilebilir. Hisselerin nama yazılı olma şartı otoprodüktör lisansı başvurularında aranmaz.

(2) Otoprodüktör lisansı başvuruları hariç, lisans başvurusu sahibi tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişiler ile yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı unvanları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticiler ve denetçilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları işlemediği; istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı kesinleşmiş mahkûmiyet kararlarının bulunmaması zorunludur.[39]

(3) [40]Tüzel kişiler piyasada faaliyet göstermek üzere lisans almak için; Ek-1’de yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” ve Ek-2’deki “Taahhütname” ile birlikte, Kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” uyarınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur ve adli sicil belgesi dışında söz konusu Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı belge talep edilmez[41].

[42](4) Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansları için yapılacak başvurularda; lisansa konu olan üretim tesisinin özellikleri dikkate alınarak hazırlanan ve tesisin tamamlanma tarihine kadar olan süreci kapsayan bir termin programının sunulması ve bu program kapsamındaki tesis tamamlanma tarihinin Kurum tarafından uygun bulunması esastır. Tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesinde referans alınacak süreler Kurul kararı ile belirlenir ve Kurum internet sayfasında yayımlanır Ayrıca üretim faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvurularında, MW cinsinden beher kurulu güç başına Kurul kararı ile belirlenen tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiş ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunulur. Bu yöntemle hesaplanan banka teminat mektubu tutarının üst sınırı Kurul kararı ile belirlenir. Bu Yönetmelik kapsamında Kuruma sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilir.[43]

(5) Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansları için yapılacak başvurular kapsamında; linyit, taşkömürü, asfaltit, bitümlü şist, jeotermal, dalga, güneş enerjisi ve hidrolik kaynaklar gibi yerli doğal kaynaklardan elektrik enerjisi üretmek üzere üretim tesisi kurulması talep edildiği takdirde;

a) Linyit, taşkömürü, asfaltit, bitümlü şist, dalga ve jeotermal kaynaklar açısından; enerji kaynağına ilişkin yakıt temin anlaşması veya enerji kaynağının kullanım hakkı ya da diğer ayni haklarının tesis edilmiş olduğunun veya bu hakların tesis edileceğinin yetki sahibi gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilmiş olduğunun,[44] [45] [46]

b) Güneş enerjisine dayalı kaynaklar açısından; üretim tesisinin kurulacağı sahanın özel mülkiyete konu olması ve kamulaştırma talep edilmemesi halinde mülkiyet ve/veya diğer ayni hakların tesis edilmiş veya bu hakların tesis edileceğinin yetki sahibi gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilmiş olduğunun,

c) Hidrolik kaynaklar için DSİ ile yapılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının veya Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazandıklarının,

belgelenmesi zorunludur.[47]

(6) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan lisans başvurularına ilişkin başvuru alma tarihi Kurul Kararıyla belirlenir ve Kurum internet sayfası ile Resmî Gazete’de duyurulur.[48]

[49](7)

[50](8)

(9) Başvuru sırasında tüzel kişilerden istenen belgelerin gereğine uygun olarak teslim edilip edilmediği hakkındaki değerlendirme; sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır ve gereğine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen lisans başvurularındaki eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi istenerek, giderilmediği takdirde başvuru sırasında sunulan belgelerin iade edileceği bildirilir.

[51] (10) Bu süre içerisinde sunulan belgelerin gereğine uygun olarak teslim edilip edilmediği hakkındaki değerlendirme on iş günü içerisinde tamamlanır ve eksikliklerin tespiti halinde, tüzel kişiye son kez yazılı bildirim yapılarak on iş günü içerisinde eksikliklerin giderilmesi talep edilir. Söz konusu süre içerisinde de eksikliklerin giderilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde, başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru sırasında sunulan belgeler iade edilir.

[52](11) Nükleer enerjiye dayalı üretim lisansı başvurusu kapsamında ilgili kurumdan alınacak yer lisansının Kuruma ibrazı zorunludur.

[53] (12) Güneş enerjisine dayalı her bir üretim tesisi başvurusunun kurulu gücü 50 MW’ı geçemez.

 

Lisans başvurularının inceleme ve değerlendirmeye alınması

MADDE 8- (1) Lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvuruların; inceleme ve değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur ve lisans alma bedelinin yüzde birinin, bildirim tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırılması istenir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde başvurunun reddedilmiş sayılacağı yapılan bildirimde yer alır.

[54],[55] (2) Lisans alma bedelinin yüzde birinin Kurum hesabına yatırıldığının ibraz edilmesini takiben lisans başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınır ve toptan satış lisansı başvuruları hariç başvuruya ilişkin bilgiler 43 üncü madde hükümleri çerçevesinde Kurum internet sayfasında duyurulur.

[56] [57] (3) Duyurusu yapılan başvurulara, üçüncü şahıslar tarafından on iş günü içerisinde ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir. Üretim lisansı başvurusuna ilişkin yapılan duyurunun süresi tamamlandıktan sonra, duyuru konusu yerde piyasada başka bir üretim, doğal gaz piyasasında depolama veya petrol piyasasında rafinerici ve/veya depolama faaliyeti göstermek için yapılan lisans başvuruları iade edilir veya reddedilir.

(4) Lisans başvurusunun inceleme ve değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamını taşımaz.

[58](5) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan lisans başvurularında kaynak bazında standardına uygun ölçüm bulundurulması zorunludur. Ölçümlere ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak tebliğ ile düzenlenir.

[59](6) Doğal gaz, güneş ve ithal kömüre dayalı lisans başvurusuna konu tesis yerleşim sahasının tamamına sahip tüzel kişinin lisans başvurusunda bulunması halinde, ilgili tüzel kişinin başvurusu sonuçlandırılıncaya kadar aynı saha için aynı kaynağa dayalı başka bir lisans başvurusu alınmaz

 

İnceleme ve değerlendirme

MADDE 9- (1) [60],[61],[62] İnceleme ve değerlendirmeye alınan üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı başvuruları hakkında Kurum tarafından, kurulacak üretim tesisinin iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında TEİAŞ ve/veya üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiden görüş istenir. TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketi, başvuru kapsamındaki üretim tesisinin bağlanması talep edilen trafo merkezi ile bağlantı kapasitesine ilişkin 38 inci madde kapsamında oluşturulan görüşünü, bildirim tarihinden itibaren kırkbeş gün içerisinde sonuçlandırarak Kuruma sunar.

[63],[64] (2) TEİAŞ, rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak için yapılan her bir başvuru için, başvuruda talep edilen trafo merkezine bağlanabilecek rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kapasitesini Kuruma gönderir ve internet sayfasında yayımlar. Kurum, başvurusu kapsamındaki kurulu gücü, talep edilen trafo merkezine bağlanabilecek rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kapasitesini aşan başvuru sahibine bildirimde bulunarak, başvuru kapsamındaki kurulu gücün, türbin yerleri değiştirilmeksizin güç azaltılması suretiyle tadil edilmesini ister. Başvuru sahibinin, buna göre başvurusu kapsamındaki kurulu gücünü tadil etmemesi veya tadil ettiğini on işgünü içerisinde Kuruma bildirmemesi halinde, başvuru reddedilir.

(3) Kurum yaptığı inceleme ve değerlendirmede tüm lisanslar açısından temel olarak aşağıdaki hususları göz önünde bulundurur;

a)      İlgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygunluk,

b)      Duyurusu yapılan başvurulara, belirtilen süre içerisinde yazılı olarak yapılan itirazlar hakkında oluşturulan görüşler,

c)      Tüketici haklarının korunması ile rekabetin ve piyasanın gelişimine olan etki,

d)      [65] [66]

e)      Başvuruda bulunan tüzel kişilerin; varsa, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki deneyim ve performansları.

(4) Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı başvurularının inceleme ve değerlendirilmesinde; başvuru sahibi tüzel kişi ile başvuru sahibi tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazla pay sahibi olan kişilerin, yerli doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak için almış olduğu lisanslar kapsamındaki üretim tesislerinin işletme öncesi döneme ilişkin faaliyetlerindeki ilerlemeler de dikkate alınır.[67],[68],[69]

[70] [71] (5) Aynı yerde faaliyette bulunmak için yapılan birden fazla başvurunun değerlendirilmesine ilişkin olarak mevzuatta özel düzenleme bulunan haller hariç olmak üzere, ilgili üretim lisansı başvuru tarihinden itibaren 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yapılan ve başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgilerini içeren, ilgili üretim lisansı başvurusuna ilişkin yapılan duyuruya kadar geçen sürede ve/veya duyurudan itibaren on iş günü içerisinde, duyuru konusu yerde faaliyet göstermek üzere piyasada başka bir üretim lisansı veya petrol piyasasında rafinerici ve/veya depolama veya doğal gaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun olması durumunda aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:

a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde veya piyasada nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilen sahada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da petrol veya doğal gaz piyasalarında yapılan lisans başvuruları her aşamada reddedilir.

b) 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada üretim faaliyeti göstermek üzere başka lisans başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da petrol piyasasında rafinerici ve/veya depolama lisansı başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da doğal gaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun veya başvurularının bulunması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama sürecine devam edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.

1) Lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yeraltı doğal gaz depolama, piyasada doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, doğal gaz piyasasında sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinde yapılacak depolama, petrol piyasasında rafinerici, piyasada doğal gaza dayalı üretim ve petrol piyasasında depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.

2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu ya da başvuruları dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.

c) 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde Kurul kararıyla piyasada doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı ve piyasada doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim faaliyeti göstermek üzere birden fazla lisans başvurusu olması halinde, hangi başvuruya ilişkin lisanslama sürecine devam edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.

1) Başvuruya konu lisansın kaynağı ya da yakıt cinsi dikkate alınarak yerli kömür, ithal kömür ve yenilenebilir enerji kaynağına dayalı başvurulara sırasıyla öncelik verilir.

2) (1) numaralı alt bent hükmü kapsamında piyasada aynı kaynak ya da aynı yakıta dayalı birden fazla başvuru olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun belirlenmesinde başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır.

3) (2) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde belirlenen ilk sıradaki başvuru dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.

d) 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde Kurul kararıyla piyasada doğal gaza dayalı üretim faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı ve piyasada doğal gaza dayalı üretim faaliyeti göstermek üzere birden fazla lisans başvurusu olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun belirlenmesinde başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır. İlk sıradaki başvuru dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.

[72](6) Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için yapılmış veya yapılacak olan lisans başvuruları kapsamında, Kanun ile 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak teknik değerlendirme ve ardından Kurum tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda lisans almak için gerekli koşulları sağlayan birden fazla başvurunun bulunması halinde, başvurular arasından sisteme bağlanacak olan başvuru, TEİAŞ tarafından hazırlanan ve Kurum tarafından onaylanan yönetmelik çerçevesinde belirlenir.[73] [74]

[75],[76]

(7) Başvuru sahibinden, inceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve başvuru sahibi tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.

[77],[78],[79] (8) Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak için yapılan lisans başvuruları, 9/11/2008 tarihli ve 27049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde teknik değerlendirilmelerinin yapılması için Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilir. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince değerlendirmeye alınmayarak iade edilen lisans başvuruları, Kurul kararıyla reddedilir.

 

İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılması

MADDE 10- (1)[80],[81] İnceleme ve değerlendirmeye alınan lisans başvuruları, ilgili mevzuat uyarınca diğer kurum ve/veya kuruluşlardan alınması gereken uygun bulma kararına esas teşkil edecek nihai görüşün, Kuruma geliş tarihinden itibaren kırkbeş gün içerisinde sonuçlandırılır. Gerektiğinde bu süre, Kurul kararıyla uzatılabilir ve süre uzatımı başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirilir.

(2) Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibi tüzel kişiye Kurul kararını izleyen on iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir ve başvuru sırasında sunulan, Kuruma muhatap banka teminat mektubu başvuru sahibine iade edilir.[82]

[83],[84],[85] (3) İnceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahibi tüzel kişiye;

a) Şirket ana sözleşmesinde gerekli değişiklikleri yapması,

b) Lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgeyi ibraz etmesi,

[86]c) Üretim faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları açısından; kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karşılık gelen tutardan 7 nci madde uyarınca Kuruma sunulan banka teminat mektubunun tutarının düşülmesi ile bulunan ve Kurul kararıyla belirlenen üst sınırı geçmeyecek tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiş ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunması,

d) Sisteme bağlantı hakkı TEİAŞ’ın yapacağı yarışma sonucunda elde edilen rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak için yapılmış lisans başvuruları için TEİAŞ ile imzalanmış RES Katkı Payı anlaşmasını ibraz etmesi,

e) Lisans başvurusuna konu üretim tesisi projesinin, 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olması halinde, söz konusu Yönetmelik kapsamında alınan kararı ibraz etmesi,

durumunda lisans alabileceği ve bu yükümlülüklerin yapılan tebliğden itibaren doksan gün içerisinde yerine getirilmesi halinde lisansının verileceği yazılı olarak bildirilir. Bu fıkradaki diğer yükümlülüklerin doksan gün içerisinde yerine getirilmesi kaydıyla, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının Kuruma sunulması için bu süre üçyüz gün olarak uygulanır. Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler uygun bulma kararının kendilerine yapılan yazılı bildirimi izleyen otuz gün içerisinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kuruma başvurmak zorundadır.

[87],[88],[89](4) Ana sözleşme değişiklikleri kapsamında tüzel kişilerin aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeleri istenir;

a) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulmuş anonim şirketlerden, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki hisselerinin tamamının nama yazılı hale getirilmesi (Hisselerin nama yazılı olma şartı otoprodüktör lisansı başvurularında aranmaz),

[90]b) Şirket asgari sermayesinin;

[91]1) Üretim faaliyeti göstermek amacıyla yapılan lisans başvuruları açısından, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde yirmisi, nükleer enerjiye dayalı üretim lisansı başvuruları açısından yüzde beşi oranına karşılık gelen miktara eşit,

2) Dağıtım lisansı başvuruları açısından, mülkiyeti ya da işletme hakkı devredilen dağıtım bölgesinin devir ya da satın alınma bedelinin en az yüzde on beşi oranına karşılık gelen miktara eşit,

3) Toptan satış lisansı başvuruları açısından, iki milyon TL tutarında,

[92] 4) Perakende satış lisansı başvuruları açısından, iki milyon TL tutarında,

[93] 5)

olmasının sağlanması,

c) İlk kez faaliyet göstermek üzere birden fazla lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin; asgari sermayesinin, uygun bulma kararı verilmiş her bir başvuru için öngörülen sermaye miktarlarının toplanması suretiyle bulunan miktara eşit olmasının sağlanması,

d) Tüzel kişinin ikametgah adresi dışındaki ana sözleşme değişikliklerinde Kurumun uygun görüşünün alınacağı hükmüne ana sözleşmede yer verilmesi,

e) Hisse devirleri açısından bu Yönetmelikte öngörülen hükümlerin ana sözleşmeye derç edilmesi,

f) Dağıtım faaliyeti için uygun bulma kararı verilmiş olması halinde; tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması açısından dağıtım lisansının iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda;

1) Lisans iptalinden önce alınan Kurul kararı doğrultusunda, lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı veya tamamı değiştirilmek suretiyle yerlerine yeni atama yapılacağı,

2) Dağıtım lisansı sahibi tarafından faaliyet gösterilen dağıtım bölgesindeki tesislerin mülkiyetinin söz konusu dağıtım lisansı sahibine ait olması durumunda, lisans sahibi tüzel kişi nam ve hesabına yüz yirmi gün içerisinde mülkiyete konu tesislerin satışı için mevzuat uyarınca Kurum tarafından çıkılacak ihalede oluşacak bedel üzerinden devrin yapılacağı,

hususlarının ana sözleşmede yer alması.

[94], [95] (5) Lisans sahibi bir tüzel kişinin yeni bir lisans başvurusunda bulunması halinde; şirket asgari sermayesinin, kapsamındaki üretim tesisinin geçici kabulü yapılmamış her bir lisans ile uygun bulma kararı verilmiş her bir başvuru için, dördüncü fıkra çerçevesinde, Kurum tarafından öngörülen sermaye tutarlarının toplanması suretiyle bulunan tutara eşit olması gerekir. Lisansına konu üretim tesisinin kurulu gücünün yüzde ellisini aşan bir tevsi yatırımı yapmak amacıyla lisans tadili başvurusunda bulunulması halinde; şirket asgari sermayesi, lisans kapsamındaki üretim tesisinin geçici kabulü yapılmış kapasitesi muaf tutularak yeni kurulu güce göre, dördüncü fıkra çerçevesinde Kurum tarafından öngörülen sermaye tutarından az olamaz..

(6) Dördüncü fıkranın (b) bendinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde öngörülen asgari sermaye miktarı, Elektrik Piyasası Endeksi artış oranının iki katını geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenen oranda her yıl artırılabilir.

(7) Kamu tüzel kişilerine dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

(8) Otoprodüktör lisansı başvurusunda veya otoprodüktör lisansı tadil başvurusunda bulunan tüzel kişilere, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

(9) Mevcut sözleşmeler kapsamında faaliyet gösteren veya mevcut sözleşmeleri kapsamındaki tüm işlemleri tamamlayarak faaliyet gösterme hakkı elde etmiş tüzel kişilerin lisans başvuruları için, dördüncü fıkranın (d), (e), (f)[96] bentleri hükümleri hariç diğer bend hükümleri uygulanmaz. Mevcut sözleşmelerinde öngörülen piyasa yapısına aykırılık teşkil eden haklarından feragat eden tüzel kişilerin lisans başvurularında ise dördüncü fıkranın sadece (a) bendi hükmü uygulanmaz.

(10) Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir, lisans sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur.

[97],[98](11) Mücbir sebepler ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan haller ile tüzel kişiden kaynaklanmayan nedenlerle Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi olumsuz kararının alınması hali dışında, üçüncü fıkrada belirlenen süreler içerisinde bu madde kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir ve 7 nci madde çerçevesinde Kuruma sunulan banka teminat mektubu irat kaydedilir. Bu aşamada üçüncü fıkra çerçevesinde Kuruma banka teminat mektubu sunulmuş ise başvuru sahibine iade edilir.

[99](12) Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansları için Kurum tarafından uygun bulunan tesis tamamlanma tarihi ve süresi lisanslara derç edilir. Tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesine esas tesis tamamlanma süresi, diğer mevzuat gereği alınması gereken izinler ve kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi veya kiralama işlemlerini kapsayan yerleşim yeri teminine ilişkin süreleri içeren inşaat öncesi süre ile lisans kapsamındaki üretim tesisinin niteliğine göre belirlenen inşaat süresi toplamından oluşur. Mücbir sebepler veya lisans sahibi tüzel kişiden kaynaklanmaması kaydı ile; izin, onay gibi idari işlemlerin süresinde tesis edilememesi, kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi veya kiralama işlemlerinin tamamlanamamasından oluşan muhik sebepler nedeniyle süre uzatımına gidilmesi ihtiyacının doğması halinde, süre uzatımı talebinde bulunulabilir. Bundan başka, lisans sahibi tarafından, projeye bağlı jeolojik ve/veya teknik sorunlar ve/veya bölgesel özellikler ile ulusal veya uluslararası düzeyde ciddi olumsuz ekonomik gelişmeler gibi projenin yatırım sürecini etkileyen ve etkileyebilecek nitelikteki olaylar nedeniyle süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, ileri sürülen nedenlerin Kurul tarafından uygun görülmesi veya üretim tesisi yatırımının geri dönülemez bir noktaya geldiğinin tespit edilmesi halinde Kurul tarafından ilave süre verilebilir ve bu süre lisansa derç edilir.

(13) [100]Üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin gerektirmesi halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma yapılır. Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, amaç için yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilir. Tüzel kişilerce, faaliyetleri ile ilgili olarak kamuya ait araziler üzerinde, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi veya bu arazilerin kiralanmasının talep edilmesi halinde, bu istek Kurulca uygun görüldüğünde, Kurum ilgili kanunlar uyarınca ihtiyaca göre mülkiyetin gayri ayni hak tesisi veya uzun süreli kiralama yoluna gider.

[101],[102]

[103] (15) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim veya otoprodüktör lisanslarına, lisansa konu tesisin kaynağına göre mevcut kurulu gücü ile üretebileceği yıllık azami üretim miktarı, yıllık üretim miktarı olarak derç edilir. Derc edilen bu miktar, yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarı olarak kabul edilir.”

[104] (16) Üretim ve otoprodüktör lisanslarına derc edilmiş yıllık üretim miktarını, onbeşinci fıkra hükümlerine göre tadil etmek isteyen lisans sahiplerinin tadil talebinde bulunmaları halinde lisansları üç ay içerisinde bu doğrultuda tadil edilir.”

 

Lisansların yürürlüğe girmesi

MADDE 11- (1) Lisanslar, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibi tüzel kişilerin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

[105](2) Lisansa konu üretim tesisinin tamamının veya bir kısmının geçici kabulü yapılarak Kuruma tevsiki halinde, söz konusu üretim tesisi için Kuruma sunulmuş bulunan banka teminat mektuplarının;

a) Tesisin tamamının geçici kabulünün yapıldığının tevsiki halinde tamamı,

b) Tesisin bir kısmının geçici kabulünün yapıldığının tevsiki halinde geçici kabulü yapılmayan kısım için 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenen teminat tutarında yeni bir banka teminat mektubunun Kuruma sunulması kaydıyla eskisi veya lisans sahibi tüzel kişinin talebi üzerine, banka teminat mektubunun, geçici kabulü yapılan kısım için 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenen tutara karşılık gelen miktarı,

ilgili tüzel kişiye iade edilir.

 

Lisans bedelleri

MADDE 12- (1) Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin Kurum hesabına yatırmak zorunda oldukları ve bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri, her yılın Ağustos ayının sonuna kadar Kurul tarafından belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur.

(2) Lisans alma bedelleri faaliyet konularına ve/veya faaliyet büyüklüğüne göre maktu olarak, yıllık lisans bedelleri ise faaliyet konularına ve üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı gerçekleştirilen elektrik enerjisi miktarına göre nispi olarak belirlenir ve bu Yönetmelik hükümlerine göre ödenir.

(3) Lisans yenileme, lisans sureti çıkartma ve lisans tadili bedelleri peşin olarak ödenir.

[106], [107] (4) Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden lisans alma bedelinin yüzde biri dışında kalan tutarı tahsil edilmez. Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için ilgili lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihini izleyen ilk sekiz yıl süresince yıllık lisans bedeli alınmaz. Mevcut sözleşmeler ve Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) bendinin (3) numaralı alt bendi çerçevesinde Kanun yürürlüğe girdikten sonra Bakanlık tarafından imzalanan otoprodüktör ve otoprodüktör grubu sözleşmeleri kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için ve 5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında verilen lisanslarda lisans alma bedeli tam alınır.

(5) Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisanslarına ilişkin ilk yıllık lisans bedeli, tesis tamamlanma tarihini izleyen ilk takvim yılında, tesis tamamlanma tarihini izleyen 31 Aralık tarihine kadar üretilen[108] elektrik enerjisi miktarına göre hesaplanır. Takip eden yıllar için ise yıllık lisans bedeli, bir önceki yılda üretilen[109] elektrik enerjisi miktarı üzerinden hesaplanır.

[110](6) Üretim tesisi, geçici kabulün yapıldığı tarihte tamamlanmış olur.[111] [112]

[113](7) [114]

(8) Yıllık lisans bedelleri; lisans alma bedelinin kalan tutarının ödendiği tarihi izleyen ilk takvim yılından başlamak üzere;

a) Üretim lisansları için her yılın Şubat, Haziran ve Ekim aylarının,

b) Otoprodüktör, otoprodüktör grubu ve toptan satış lisansları için her yılın Mart, Temmuz ve Kasım aylarının,

c) Dağıtım ve perakende satış lisansları için her yılın Nisan, Ağustos, Aralık aylarının,

d) TEİAŞ’ın iletim lisansı için Ocak, Mayıs ve Eylül aylarının,

ilk beş iş günü içerisinde üç eşit taksitte Kurum hesabına yatırılır.[115]

(9) Yıllık lisans bedellerinin ödenmesi gereken süre içerisinde Kurum hesabına yatırılmaması durumunda; ödenmesi gereken tutara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tadil, Yenileme, Sona Erme ve İptaller

 

Lisansların tadil edilmesi

[116]MADDE 13- (1) Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya ilgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği durumlarda ya da yasal değişiklik hallerinde tadil edilebilir. Buna göre;

a) Lisans sahibinin talebi ile yapılan tadiller, lisans sahibinin lisansta değişiklik yapılması için öne sürdüğü gerekçelerin uygun bulunması,

b) İlgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği tadiller, gelir düzenleme esasları, fiyatlandırma esasları, performans standartları gibi düzenleyici işlemler çerçevesinde lisans hükümlerinde değişiklik yapılmasının gerekli olması,

c) Yasal değişiklik hallerinde yapılan tadiller, lisans sahibinin uyması gereken mevzuatta gerçekleşen değişiklikler paralelinde lisans hükümlerinde değişiklik yapılmasının zorunlu hale gelmesi,

durumlarında yapılabilir.

(2) Lisans sahibinin talebi veya ilgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği durumlarda yapılan lisans tadili serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez. Lisans tadilleri; ilgili tüm lisans sahiplerine eşit taraflar arasında ayrım gözetilmemesi ilkesi doğrultusunda ve aynı koşullarda uygulanır.

(3) Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilave yükümlülükleri yerine getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyması halinde, söz konusu süre Kurul kararı ile belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.

(4) Lisans tadil sürecinde Kurum; lisans sahibi tüzel kişinin tadil talebi hakkında alınan Kurul kararını, Kurum internet sayfasında duyurur ve ayrıca ilgili tüzel kişilere yazılı olarak bildirir.[117]

[118],[119],[120], [121] (5) Lisans sahibinin talebiyle yapılacak tadillerde, Kurul tarafından farklı bir süre öngörülmediği takdirde, Kurulun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi ve lisans tadili kapsamında belirlenen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla lisans tadili ilgili ana hizmet birimi tarafından gerçekleştirilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır. Reddedilmiş sayılan lisans tadil talebine ilişkin konuda, yeniden lisans tadil talebinde bulunulması halinde ise her defasında lisans tadil ücreti bir kat artırılarak uygulanır. Tesis tamamlanma süresinin uzatılmasına ilişkin tadillerde, lisansa konu tesis için öngörülmüş güncel lisans alma bedeli kadar tutar, lisans tadil bedeli olarak alınır.

(6) Toptan satış lisansı veya perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilerin daha sonra uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden ya da ülkelere ithalat ve/veya ihracat faaliyetlerinde bulunabilmek için lisans tadili talep etmeleri halinde; lisans tadil talepleri Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

[122],[123],[124] (7) Lisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliği ile lisansların özel hükümlerinde yer alan bağlantı noktası ve kurulu gücü değişmemek kaydıyla ünite sayısı, ünite gücü ve bildirim adresi değişiklikleri ile tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgiler ve rüzgâr enerjisine dayalı üretim lisanslarında komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilenmediği yönünde Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nden alınacak uygunluk belgesine binaen yapılan üretim tesisi sahası içerisindeki türbin koordinatlarına ait bilgilerin değiştirilmesine ilişkin lisans tadilleri ilgili ana hizmet birimi tarafından yapılır.

[125],[126](8) Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla alınan lisanslar kapsamındaki tesisler için, TEİAŞ ve ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu olması halinde, Kuruma yapılan ilk lisans başvurusundaki sahada başka lisans başvurusu olmaması ve kapasite artışı sonunda oluşacak yeni güç için mevcut iletim/dağıtım hattı ile mevcut bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin kullanılması koşullarıyla kapasite artışı, modernizasyon, yenileme yatırımları ve tadilatlara, lisansa derç edilen üretim tesisi sahasının dışına çıkılmaması kaydıyla izin verilir. Bu fıkra kapsamında Kuruma üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten sonra başvurulabilir.

[127](9) Lisansa derç edilmiş bulunan kurulu gücün düşürülmesi suretiyle lisansın tadil edilmesi halinde, tadil talebinin gerekçesinin mücbir sebep ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan haller kapsamında bulunması durumunda, tadil sonucunda lisansa derç edilecek kurulu güce karşılık gelen tutarda yeni bir banka teminat mektubunun Kuruma sunulması kaydı ile mevcut banka teminat mektubu iade edilir veya lisans sahibi tüzel kişinin talebi üzerine, banka teminat mektubunun, lisansa derç edilmiş ve tadil sonucunda lisansa derç edilecek kurulu güçler arasındaki farka karşılık gelen miktardaki kısmı iade edilir. Ancak mücbir sebep ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan haller dışında, lisans sahibinin talebi üzerine lisansa derç edilmiş bulunan kurulu gücün, düşürülmesi suretiyle lisansın tadil edilmesi halinde, Kuruma sunulmuş bulunan banka teminat mektubu üretim tesisinin geçici kabulü yapılıncaya kadar iade edilmez.

[128](10) Lisansa derç edilmiş bulunan kurulu gücün artırılması suretiyle lisansının tadil edilmesi talebi Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahibi tüzel kişiye; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken kararları, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenen süreler dahilinde Kuruma ibraz edilmesi halinde tadil işleminin gerçekleştirileceği bildirilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır.

[129] (11) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim veya otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması ve işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü aşmaması kaydıyla ek kapasite kurabilirler. Geçici kabul işleminden önce kurulu güce ilişkin lisans tadili yapılması zorunludur.

 

Lisansların yenilenmesi

MADDE 14- (1) Lisanslar, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve Kanunda öngörülen asgari süreler gözetilmek suretiyle her defasında en fazla kırkdokuz yıl için yenilenebilir.

(2) Lisans yenileme talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç dokuz ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir.

[130] (3) Görevli perakende satış şirketleri veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin, lisans sürelerinin bitiminden önce ve öngörülen süreler içerisinde lisanslarını yenilemek üzere Kuruma başvurmamaları halinde Kurum tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması için gereken önlemleri alır.

(4) Lisans yenileme talebi incelenirken temel olarak lisans sahibinin;

a) Piyasadaki mevcut performansı,

b) Lisans sahibi tüzel kişiler, müşterileri ve faaliyetin niteliğine göre tüketici zararlarının tazmini açısından tüketiciler ile olan ilişkileri,

c) Hakkında yapılmış şikayetler ve şikayetlerin giderilme süreleri,

d) Hakkında uygulanmış olan yaptırım ve cezalar,

e) Lisans süresince piyasada yaşanan gelişmeler,[131]

dikkate alınır.

(5) Lisans yenileme başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, lisans yenilemesi hakkındaki yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. Lisans yenileme başvurusu hakkındaki Kurul kararı lisans sahibine yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirimde lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin otuz gün içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenir. Bu yükümlülüğü yerine getiren tüzel kişiye Kurul kararı ile yeni lisans verilir.

(6) Lisansı yenilenen lisans sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı ile yenilenen lisans türü ve süresi Resmi Gazetede yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur.[132]

 

Lisansların sona ermesi

MADDE 15- (1) Lisanslar; lisans sahibi tüzel kişinin iflası halinde veya süreleri uzatılmadığı takdirde sürelerinin bitiminde kendiliğinden, lisans sahibi tüzel kişinin lisansını sona erdirmek istemesi halinde ise Kurul kararıyla sona erer.

(2) Yapılan denetimler sonucu, tarifeleri düzenlemeye tabi olan lisans sahibi bir tüzel kişinin mali durumunun, lisansı kapsamındaki faaliyetini güvenli olarak yürütebilmesi ve/veya üstlenmiş olduğu mali yükümlülüklerini yerine getirmesini tehlikeye düşürecek şekilde bozulduğunun, ilgili mevzuat çerçevesinde lisans sahibi tüzel kişinin savunması da alınmak suretiyle hazırlanan denetim raporlarıyla tespit edilmesi durumunda, tüketiciler ve piyasa koşulları aleyhine bir sonuç yaratılmamasını teminen, Kurul kararına uygun olarak gereken önlemlerin alınacağı, tüzel kişilerin lisanslarında yer alır. Piyasa istikrarı açısından gerekli görülen hallerde, alınan önlemlere ilişkin Kurul kararı, Kurum internet sayfasında yayımlanır.[133]

(3) Lisans sahibi bir tüzel kişi lisansı kapsamındaki faaliyetini sona erdirmek istemesi halinde, lisansın sona ermesinin talep edildiği tarihten en az yüzseksen gün önce, gerekçeleri ile birlikte Kuruma yazılı olarak başvuruda bulunulması esastır. Ancak Kurul, sona erdirme talebinin piyasaya olan etkilerini dikkate alarak bu süre şartını uygulamayabilir. Bu başvuru kapsamında lisans sahibi tüzel kişinin lisansını sona erdirmek istediği tarih itibarıyla ne tür yükümlülükler taşıdığının ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ne tür tedbirlerin öngörüldüğünün belirtilmesi de zorunludur. Kurulun, sona erdirme talebi hakkında alacağı karar için ihtiyaç duyulması halinde, ilave bilgi ve belgeler Kurum tarafından ilgili tüzel kişiden istenebilir.[134]

(4) Yapılan değerlendirme sonucu, sona erdirme talebinin Kurul kararıyla uygun bulunması halinde lisans, Kurul kararında yer alan tarihte sona erer. Kurul, lisansın sona ermesinin tüketiciler ve piyasa koşulları aleyhine bir durum yaratacağı yolunda karara vardığı takdirde, gerekçeleri lisans sahibi tüzel kişiye bildirilmek suretiyle talebi reddedebilir veya lisansın sona ermesi için talep edilen tarihi ileri bir tarihe erteleyebilir. Kapsamındaki üretim tesisinin geçici kabulü yapılmamış olan lisansın, mücbir sebepler ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan haller dışında, herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, söz konusu üretim tesisi için Kuruma sunulmuş bulunan banka teminat mektupları irat kaydedilir.[135],[136]

[137] (5) Dağıtım lisansı sahibi bir tüzel kişinin lisans süresi sona ermeden önce lisansını sona erdirmek istemesi halinde, söz konusu lisans kapsamındaki faaliyeti sürdürecek yeni bir tüzel kişi lisans alıncaya kadar lisans sona erdirilmez. Görevli perakende satış şirketinin lisans süresi sona ermeden önce lisansını sona erdirmek istemesi halinde, söz konusu lisans kapsamındaki faaliyeti sürdürecek başka bir tüzel kişi Kurul tarafından belirleninceye kadar lisans sona erdirilmez.

(6) Lisans sahibi bir tüzel kişi lisansı kapsamındaki üretim tesisini, Kurul onayı almak kaydıyla satış, devir veya diğer bir düzenleme ile lisans kapsamındaki faaliyete devam etmek isteyen bir diğer tüzel kişiye devredebilir. Bu suretle üretim tesisini devralacak tüzel kişinin, devir işlemi gerçekleşmeden önce Kurumdan lisans alması zorunludur. Üretim tesisini devralan tüzel kişinin lisansı, devir işlemlerinin tamamlanması ve eski lisansın sona ermesi ile yürürlüğe girer.

(7) Lisansı kapsamındaki üretim tesisini tamamlamadan kendi talebi ile lisansını sona erdirmek isteyen üretim veya otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişiler ile yerli doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilerden, lisansları kapsamındaki üretim tesisi için, içerisinde bulunulan yıl itibarıyla geçerli olan lisans alma bedelinin tamamı defaten tahsil edilir.[138]

 

Lisansların iptali

MADDE 16- (1) Lisanslar Kanunun 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde iptal edilebilir.

(2) Bir dağıtım lisansının iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda;

a) Lisans iptalinden önce alınacak Kurul kararı doğrultusunda, tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması açısından lisans kapsamındaki tesislerin kısmen veya tamamen diğer tüzel kişilere kullandırılabilmesini teminen, lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının veya tamamının geçici olarak değiştirilmesi suretiyle yerlerine yeni atama yapılacağının,

b) Dağıtım lisansı sahibi tarafından faaliyet gösterilen dağıtım bölgesindeki tesislerin mülkiyetinin söz konusu dağıtım lisansı sahibine ait olması durumunda, lisans sahibi tüzel kişi nam ve hesabına yüzyirmi gün içerisinde mülkiyete konu tesislerin satışı için mevzuat uyarınca Kurum tarafından çıkılacak ihalede oluşacak fiyattan devrin yapılacağının,

kabul edildiğine ilişkin hükümler, dağıtım lisanslarında ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin anasözleşmesinde yer alır.

[139](3) Üretim tesisi yatırımını ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen süreler içerisinde gerçekleştiremeyen tüzel kişilerin ilgili lisansı iptal edilir. Lisansı iptal edilen tüzel kişi ile Kurumca yapılacak inceleme sonucunda sorumlulukları tespit edilmiş bulunmak kaydıyla; bu tüzel kişilikte yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ortak olduğu tüzel kişiler, lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle lisans başvurusunda bulunamaz; bu süre zarfında, lisansı iptal edilen tüzel kişi ile bu tüzel kişilikte yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyeleri lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz. [140] [141] [142]

(4) Kapsamındaki üretim tesisinin geçici kabulü yapılmamış olan lisansın iptal edilmesi durumunda, söz konusu üretim tesisi için Kuruma sunulmuş bulunan banka teminat mektupları irat kaydedilir. [143]

[144] (5) Görevli perakende satış şirketinin lisansının sona ermesi veya lisansının Kurul tarafından iptal edilmesi halinde, görevli perakende satış şirketinin nasıl belirleneceğine ilişkin usul ve esaslar, Kurul tarafından belirlenir.

 

 

İKİNCİ KISIM

Lisansa Tabi Faaliyetlere İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Üretim Lisansı

 

Üretim lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler

MADDE 17- [145] (1) Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler; üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, elektrik enerjisi üretimi, ürettikleri elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal edebilir. Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslarına konu üretim tesisinin iç tüketimini karşılamak amacıyla aynı tesis sahasında, üretim sürecinde verimliliği artırıcı veya üretim sürecinin bir parçası olarak tasarlanıp sürece bağımlı olarak çalışacak ve iletim ve/veya dağıtım şirketinden olumlu bağlantı görüşü alınmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisini, toplam iç ihtiyaç kapasitesini aşmamak ve lisansına derc edilmek kaydıyla yapabilir.

[146] (2) Üretim şirketleri, dağıtım şirketleri ile kontrol oluşturmaksızın iştirak ilişkisine girebilir.

[147](3) Herhangi bir gerçek kişinin ya da özel sektör tüzel kişisinin kontrol ettiği üretim şirketleri aracılığıyla sahip olacağı toplam elektrik enerjisi kurulu gücü, bir önceki yıla ait TEİAŞ tarafından yayımlanmış Türkiye toplam elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde yirmisini geçemez.

(4) Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, birinci ve ikinci fıkrada belirtilenler dışında, piyasada herhangi bir faaliyette bulunamaz.[148] [149]

(5) EÜAŞ ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından rekabet ortamında piyasaya yapılan elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşları arasında ayrım gözetilmeksizin uygulanır ve EÜAŞ ve/veya bağlı ortaklıklarının satış fiyatı hiçbir şekilde ve hiçbir yolla sübvanse edilemez.

(6) EÜAŞ, bağlı ortaklıkları ve özel sektör üretim şirketleri; işletmekte veya işlettirmekte oldukları ya da kiraladıkları her bir üretim tesisi için ayrı lisans almak ve ayrı hesap tutmak zorundadır.

[150] [151] (7) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim yapan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, bir takvim yılında, lisanslarında yer alan lisansa konu tesisin kaynağına göre mevcut kurulu gücü ile üretebileceği yıllık üretim miktarı ile ürettiği miktar arasındaki farkı geçmemek kaydıyla özel sektör toptan satış şirketlerinden elektrik enerjisi satın alabilirler.

 

Üretim lisansı süresi

MADDE 18- (1) Üretim lisansı bir defada en az on, en çok kırkdokuz yıl için verilir.

 

Üretim lisansı genel hükümleri

MADDE 19- (1) Üretim lisansında, bu Yönetmelikte yer alan ortak hükümlerin yanı sıra aşağıdaki genel hükümler yer alır:

a) Üretim tesisinin, ilgili mevzuat ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyet göstereceği,

b) Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca yük alma ve yük atma tekliflerinin Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine zamanında verileceği ve Ulusal Yük Dağıtım Merkezi tarafından verilen yük alma ve yük atma talimatlarına uygun hareket edileceği (Bölgesel ısıtma ve müşterilerine ısı ve buhar sağlama taahhütleri ile sınırlı olarak; tesis toplam verimliliği yüzde yetmişin üzerinde olan kojenerasyon tesisleri ile aynı taahhütleri bulunan jeotermal üretim tesisleri, rezervuarı olmayan hidroelektrik üretim tesisleri, rüzgar, güneş, gel-git ve dalga enerjisine dayalı üretim tesisleri bu hükmün dışındadır.),[152]

c) Mücbir sebepler ile yıllık programlı bakım takvimi dışında, üstlenilmiş bulunan yükümlülükler yerine getirilecek şekilde üretim tesisinin işler halde tutulacağı,

d) Yıllık programlı bakım takviminin ilgili mevzuata uygun olarak TEİAŞ ve/veya üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye bildirileceği,

e) Mücbir sebepler dışında, önceden öngörülemeyen arızalar sonucu veya arızaya yol açacağı açık olan durumlarda, çok ivedi olarak TEİAŞ’a bilgi verilmek suretiyle programsız bir bakım yapıldığında, bu bakımın süresi itibarıyla piyasa işleyişini olumsuz yönde etkilediğinin saptanması ve devre dışı kalma hakkında öne sürülen gerekçelerin Kurum tarafından kabul edilebilir bulunmaması halinde, fiilin niteliğine göre Kanunun 11 inci maddesi hükümlerinin uygulanacağı,

f) Mücbir sebepler, yıllık programlı bakım takvimleri ve programsız bakımlar dışında, üretim faaliyetinin durdurulmasının talep edilmesi halinde, faaliyetin durdurulmasının talep edildiği tarihten en az yüzyirmi gün önce onay alabilmek üzere Kuruma yazılı olarak başvuruda bulunulacağı,

g) Ulusal Yük Dağıtım Merkezinin, sistem güvenilirliği açısından üstlendiği yükümlülükleri yerine getirebilmesini teminen, daha sonra gerekçelendirilmek ve eşit taraflar arasında ayrım gözetilmeksizin uygulanmak üzere bir acil durum bildirimi ile aşağıdaki hallerde vereceği tüm talimatlara, sözleşme şartları her ne olursa olsun uyulacağı;

1) Şebeke Yönetmeliği, TEİAŞ’ın lisansı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; sistem stabilitesi ve emniyeti açısından tehlike arz eden durumlar,

2) Mücbir sebepler,

h) Müşteriler ile yapılan ikili anlaşmalar kapsamındaki gerekli bilgilerin, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine verileceği,

ı)[153] TEİAŞ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilere, Yan Hizmetler Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yan hizmetlerin sunulacağı,

j) Kurum tarafından talep edildiğinde, teklif edilmiş olan yan hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin maliyetlerin ayrıntılarının verileceği,

k) Dağıtım şirketleri ile kontrol oluşturmaksızın iştirak ilişkisine girilebileceği,

l) Müşterilere yapılacak elektrik enerjisi naklinde, TEİAŞ ve/veya dağıtım sistemini veya sistemlerini işleten tüzel kişilere, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre belirlenen iletim tarifesi ve/veya dağıtım tarifeleri üzerinden ücret ödeneceği,

[154],[155]m) Takip eden yıl için serbest tüketicilerle yaptıkları ikili anlaşmalar kapsamında enerjiyi temin edecekleri kaynakların, Aralık ayı sonuna kadar Kuruma bildirileceği,

n) İlgili mevzuat çerçevesinde Kurul tarafından lisansa derç edilmiş bulunan tüzel kişiye ve/veya lisansa tabi faaliyete özgü diğer hükümlere uyulacağı.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

İletim Lisansı

 

İletim lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler

MADDE 20- (1) Mevcut ve inşa edilecek tüm iletim tesisleri üzerinden yapılacak iletim faaliyeti ile Ulusal Yük Dağıtım Merkezi ve bu Merkeze bağlı Bölgesel Yük Dağıtım Merkezleri aracılığıyla ulusal iletim sisteminin ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinin işletilmesi faaliyetleri TEİAŞ tarafından gerçekleştirilir.

[156](2) TEİAŞ; lisansı kapsamında, kamu mülkiyetindeki tüm iletim tesislerini devralmak, kurulması öngörülen iletim tesisleri için iletim yatırım planı yapmak, yeni iletim tesislerini kurmak, gerekli iyileştirmeleri yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak iletim sistemini işletmek, bakım ve onarımını yapmakla yükümlüdür (üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişilerin Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iletim seviyesinde özel direkt hat tesis edip işletmeleri bu hükmün istisnasını oluşturur).

(3) TEİAŞ, bu faaliyetler dışında başka bir piyasa faaliyeti ile iştigal edemez. TEİAŞ’ın lisansı kapsamında Kuruldan izin almaksızın yapabileceği faaliyetler ise lisansında ayrıca düzenlenir.

[157](4) TEİAŞ, uluslararası enterkonneksiyon hatlarının ulusal sınırlar dışında kalan kısmının tesisi ve işletilmesini yapabilir ve/veya bu amaçla uluslararası şirket kurabilir ve/veya kurulmuş uluslararası şirketlere ortak olabilir ve bölgesel piyasaların işletilmesine ilişkin organizasyonlara katılabilir.

 

İletim lisansı süresi

MADDE 21- (1) İletim lisansı bir defada en az on, en çok kırkdokuz yıl için verilir.

 

İletim lisansı genel hükümleri

MADDE 22- (1) TEİAŞ’ın lisansında, bu Yönetmelikte yer alan ortak hükümlerin yanı sıra, aşağıdaki genel hükümler yer alır:

a) Eşit taraflar arasında ayırım gözetilmeksizin iletim hizmeti sunulacağı,

b) Üçüncü şahısların iletim sistemine bağlantı ve sistem kullanım taleplerinin sisteme erişim hakkı gözetilerek karşılanacağı,

c) İlgili mevzuat çerçevesinde iletim sisteminin çevreyle uyumlu bir şekilde işletileceği ve gerekli bakım ve onarımların yapılacağı,

d) Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi marifetiyle mali uzlaştırma sisteminin işletileceği,

e) Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı almak suretiyle faaliyet göstermek üzere kurulacak üretim tesislerinin iletim şebekesine bağlantısının mümkün olup olmadığı hakkında Kurum tarafından istenen görüşün gerekçeleri ile birlikte kırkbeş gün içerisinde Kuruma sunulacağı,

f) İthalat ve ihracat faaliyetleri ile ilgili olarak, Kurum tarafından istenen görüşün kırkbeş gün içerisinde gerekçeleri ile birlikte Kuruma sunulacağı,

g) Piyasada; verimli, istikrarlı ve ekonomik bir sistemin oluşturulması ve korunması için elektrik enerjisi üretimi, toptan satışı ve perakende satışında rekabet ortamına uygun bir alt yapının sağlanacağı,

h) Piyasanın gelişimine bağlı olarak, Kurul kararlarına uygun şekilde piyasada yeni ticaret yöntemleri ve satış kanallarının uygulanabilmesine yönelik alt yapının geliştirileceği ve uygulanacağı,

ı) Acil durumlar karşısında alınacak önlemlerin ancak söz konusu acil duruma yol açan etkenlerin giderilmesi için ihtiyaç duyulan süre kadar devam edecek şekilde belirleneceği ve bu önlemlerin piyasanın işleyişine olan etkisinin asgari düzeyde olmasının sağlanacağı ve böyle durumlar için hazırlık yapılacağı, diğer piyasa katılımcıları tarafından alınacak önlemlerin koordine edileceği ve oluşturulacak kurallar çerçevesinde acil durum bildirimi yapmak suretiyle ilgili lisans sahiplerine talimat verileceği,

j) Piyasada hiçbir surette kendi nam ve hesabına elektrik enerjisi ve/veya kapasite ticareti ile iştigal edilmeyeceği,

k) Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde iletim tarifesi ile bağlantı tarifelerinin Kuruma sunulacağı,

[158]l) Talep tahminlerinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsayan yönetmeliğe uygun olarak dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan talep tahminleri esas alınarak üretim kapasite projeksiyonunun yapılacağı, üretim kapasite projeksiyonu kapsamında her yıl gelecek 5 yılı kapsayacak şekilde, Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planına göre gerçekleşmeler ile kısa ve orta dönem arz-talep dengesinin belirlenerek Bakanlığa ve Kuruma sunulacağı,,

m) İletim sistemi yatırım planlarının hazırlanarak Kuruma sunulacağı,

n) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kararı doğrultusunda uluslararası enterkonneksiyon çalışmalarının yapılacağı,

o) Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarının yapılacağı,

[159]p) Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamında yan hizmetlerin ekonomik ve güvenilir olarak temin edileceği,

r) İlgili mevzuat çerçevesinde, iletim sistemine doğrudan bağlı olan serbest tüketicilere elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin eden tedarikçilerin kayıtlarının tutulacağı, puant taleplerinin kaydedileceği ve sayaç kayıtlarının izleneceği,

s) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirebilmesini teminen diğer lisans sahibi tüzel kişiler tarafından verilen bilgilerin gizli tutulacağı,

[160]t) Kontrol anlaşmalarının yapılacağı,

u) İlgili mevzuat çerçevesinde Kurul tarafından lisansa derç edilmiş bulunan TEİAŞ’a ve/veya iletim lisansına özgü diğer hükümlere uyulacağı,

[161]ü) Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planının hazırlanarak Bakanlığa sunulacağı,

[162]v) Sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesi ve yeterli kapasite olmaması nedeniyle oluşabilecek bölgesel sistem ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak üzere, yan hizmetler anlaşmaları kapsamında yeni üretim tesisi yaptırmak ve/veya mevcut üretim tesislerinin kapasitelerini kiralamak amacıyla ihale yapabileceği.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dağıtım Lisansı

 

Dağıtım lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler

MADDE 23- (1) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslarında belirlenen bölgelerde dağıtım faaliyetini yürütmekle yükümlüdür.[163] [164]

(2) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslarında belirlenen bölgelerde kurulması öngörülen yeni dağıtım tesisleri için dağıtım yatırım planı yapmak, yeni dağıtım tesislerini kurmak, gerekli iyileştirmeleri yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak dağıtım sistemini işletmek, bakım ve onarımını yapmakla yükümlüdür.

(3) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, bu faaliyetler dışında piyasada herhangi bir faaliyette bulunamaz. Dağıtım lisansı sahibi bir tüzel kişinin lisansı kapsamında Kuruldan izin almaksızın yapabileceği faaliyetler ise lisansında ayrıca düzenlenir.

[165] [166] Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, her yıl Aralık ayı sonuna kadar, gelecek 5 yıl için, tahmin edilen elektrik enerjisi puant güç taleplerini, ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi miktarını Kuruma bildirirler.

(5) Bulunduğu dağıtım bölgesindeki perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi dışındaki bir tedarikçiden elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın almakta olan bir serbest tüketicinin, hukuki gerekler nedeniyle tedarikçisinin faaliyetine geçici olarak ara verilmesi veya tedarikçisinin faaliyetinin son bulması halinde, bulunduğu bölgedeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi bu serbest tüketiciye yeni bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapıncaya kadar elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin etmekle yükümlüdür.

(6) [167]

[168] [169] (7) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, dağıtım bölgelerinde 10/7/2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli aydınlatma tesislerinin kurulmasından ve bunlara ait gerekli ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludurlar.

[170] (8) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslarına kayıtlı olan dağıtım bölgesindeki sayaçların okunmasından ve elde edilen verilerin ilgili tedarikçiye bildirilmesinden sorumludur.

[171] (9) Kayıp ve kaçak enerji miktarı dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından temin edilir ve bu enerjiye ilişkin maliyetler ilgili mevzuat kapsamında tarifeye yansıtılır.

[172] (10) Dağıtım şirketleri, üretim ve perakende satış faaliyetlerini, 1/1/2013 tarihinden itibaren ancak ayrı tüzel kişilikler altında yürütürler.

 

Dağıtım lisansı süresi

MADDE 24- (1) Dağıtım lisansı bir defada en az on, en çok kırkdokuz yıl için verilir.

 

Dağıtım lisansı genel hükümleri

MADDE 25- (1) Dağıtım lisansında, bu Yönetmelikte yer alan ortak hükümlerin yanı sıra, aşağıdaki genel hükümler yer alır:

a) Dağıtım faaliyetinin gösterileceği bölge sınırları,

b) İlgili mevzuat çerçevesinde dağıtım sisteminin çevreyle uyumlu bir şekilde işletileceği ve gerekli bakım ve onarımların yapılacağı,

c) Eşit taraflar arasında ayrım gözetilmeksizin dağıtım hizmeti sunulacağı,

d) Üçüncü şahısların dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanım taleplerinin sisteme erişim hakkı gözetilerek karşılanacağı,

e) Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı almak suretiyle faaliyet göstermek üzere kurulacak üretim tesislerinin dağıtım sistemine bağlantısının mümkün olup olmadığı hakkında Kurum tarafından istenen görüşün gerekçeleri ile birlikte kırkbeş gün içerisinde Kuruma sunulacağı,

f) Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde dağıtım tarifesi ile bağlantı tarifelerinin Kuruma teklif edileceği,

g) [173]

h) [174] [175]

ı) İştirak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi veya şirketlerinden ülke ortalama elektrik toptan satış fiyatını geçmeyecek fiyattan elektrik enerjisi satın alabileceği,[176] [177]

j) Üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girilebileceği,

k) Piyasada; verimli, istikrarlı ve ekonomik bir sistemin oluşturulması ve korunması açısından, elektrik enerjisi üretimi, toptan satışı ve perakende satışında rekabet ortamına uygun alt yapının sağlanacağı,

l) Talep tahminlerinin hazırlanmasına dair usul ve esasları kapsayan yönetmelik hükümleri çerçevesinde, lisansları kapsamındaki dağıtım bölgesine ilişkin talep tahminlerinin yapılacağı ve TEİAŞ’a iletileceği,

m) Bölgesel talep tahminleri ve TEİAŞ'ın iletim sistemi yatırım planı dikkate alınmak suretiyle dağıtım sistemi yatırım planlarının hazırlanarak Kuruma sunulacağı ve uygulamaların bu planlara göre gerçekleştirileceği,

n) Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları ile yan hizmetler anlaşmalarının yapılacağı,

o) İthalat ve ihracat faaliyetleri ile ilgili olarak, Kurum tarafından istenen görüşün kırkbeş gün içerisinde gerekçeleri ile birlikte Kuruma sunulacağı,

[178]p) Yan hizmetler yönetmeliği kapsamında yan hizmetlerin ekonomik ve güvenilir olarak sağlanacağı,

r) [179] Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, tedarik ettiği ve bu kapsamda yaptığı satışlar ile lisansları kapsamındaki dağıtım bölgesinde, tedarikçilerden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin eden tüketicilere ait kayıtların tutulacağı, puant taleplerinin kaydedileceği ve sayaç kayıtlarının izleneceği,

s) [180]

t) Bölgesinde yürütülen perakende satış faaliyetlerinde, tüm perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere eşit taraflar arasında ayrım gözetmeden dağıtım hizmeti sağlayacağı,

u) Serbest tüketicilerin tedarikçilerini değiştirmek istemeleri durumunda gerekli yardım, hizmet ve bilgilerin sağlanacağı,

v) İlgili mevzuat çerçevesinde Kurul tarafından lisansa derç edilmiş bulunan tüzel kişiye ve/veya lisansa tabi faaliyete özgü diğer hükümlere uyulacağı,

y) İlgili mevzuat çerçevesinde; bölgesindeki tedarikçi bazında bütün üretim değerlerini ve tedarikçilerine göre sınıflandırılmış olarak serbest tüketicilerin aylık bazdaki tüketim değerlerini, elektronik ortamda ve ilgili mevzuatın gerektirdiği formatta Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine sunacağı.[181]

[182]z) Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği kapsamında kontrol anlaşmalarının yapılacağı.

[183]aa) Perakende satış şirketlerinin ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli olan bilgilerin talep edilmesi halinde sağlanacağı,”

[184]bb) Dağıtım şirketinin, iş ve işlemlerinde bağımsız olarak hareket etmek ve karar almakla yükümlü olduğu; dağıtım şirketini kontrol eden gerçek ve/veya tüzel kişilerin, dağıtım şebekesinin işleyişine ve yönetimine müdahale edemeyeceği,

[185]cc) Dağıtım şirketi ile dağıtım şirketiyle aynı kontrol ilişkisine sahip üretim ve perakende satış şirketlerinin yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı unvanları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticilerin farklı kişilerden oluşturulmasının zorunlu olduğu; dağıtım şirketinde görevli olan söz konusu yöneticilerin, ilgili ana şirketin dağıtım ile perakende satış ve/veya üretim faaliyetlerini birlikte izlemek, koordine etmek, yönetmek, denetlemek gibi amaçlarla veya bu etkileri doğurabilecek şekilde, ilgili ana şirket bünyesinde veya kontrolünde olan şirketlerde oluşturulan; kurul, yönetim kurulu ve benzeri yapılanmalarda görev alamayacağı,

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toptan Satış Lisansı

 

Toptan satış lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler

MADDE 26- (1)[186] Toptan satış lisansı sahibi tüzel kişiler piyasada; elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı faaliyetleri ile iştigal edebilir, üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere iştirak edebilir. Toptan satış lisansı sahibi tüzel kişiler lisanslarında yer alması kaydıyla ithalat ve ihracat faaliyetlerini de yürütebilir.

[187](2) Herhangi bir gerçek kişinin ya da özel sektör tüzel kişisinin kontrol ettiği toptan satış şirketleri aracılığıyla toptan satışını yapabilecekleri elektrik enerjisi miktarı, piyasada bir önceki yılda tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarının yüzde onunu geçemez

(3) Toptan satış lisansı sahibi tüzel kişiler, bu faaliyetler dışında piyasada herhangi bir faaliyette bulunamaz. Toptan satış lisansı sahibi bir tüzel kişinin lisansı kapsamında Kuruldan izin almaksızın yapabileceği faaliyetler ise lisansında ayrıca düzenlenir.

 

Toptan satış lisansı süresi

MADDE 27- (1) Toptan satış lisansı, bir defada en çok kırkdokuz yıl için verilir.

 

Toptan satış lisansı genel hükümleri

MADDE 28- (1) Toptan satış lisansında, bu Yönetmelikte yer alan ortak hükümlerin yanı sıra, aşağıdaki genel hükümler yer alır:

a) İthalat ve İhracat Yönetmeliği çerçevesinde ithalat ve/veya ihracat faaliyetinde bulunulabileceği,

b) İthal ve/veya ihraç edilecek elektrik enerjisinin miktar ve sürelerini kapsayan bir program oluşturularak Kuruma sunulacağı,

c) Piyasada faaliyet gösteren diğer tüzel kişilere karşı olan mali yükümlülüklerin teminat altına alınacağı,

d) Hizmet verilen serbest tüketiciler ile ilgili tüketim bilgilerinin, hizmet verilen bölgelerdeki dağıtım şirketlerine verileceği,

e) İlgili mevzuat çerçevesinde Kurul tarafından lisansa derç edilmiş bulunan tüzel kişiye ve/veya lisansa tabi faaliyete özgü diğer hükümlere uyulacağı,

[188]f) Takip eden yıl için serbest tüketicilerle yaptıkları ikili anlaşmalar kapsamında enerjiyi temin edecekleri kaynakların, Aralık ayı sonuna kadar Kuruma bildirileceği,

 

TETAŞ’ın toptan satış lisansında yer alacak hükümler

MADDE 29- (1) TETAŞ’ın toptan satış lisansında, 28 inci madde hükümleri ve bu Yönetmelikte yer alan ortak hükümlerin yanı sıra, aşağıdaki genel hükümler yer alır:

a) Kanunda öngörülen şekilde enerji alım ve enerji satış anlaşmalarının imzalanabileceği ve devralınan ve/veya imzalanan anlaşmaların yürütülerek sona erdirileceği,

b) TEDAŞ’a ve dağıtım şirketlerine karşı üstlenilen enerji satış taahhütlerini karşılamak üzere, daha ekonomik bir tedarik kaynağı bulunamadığı takdirde öncelikle Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamında Kurul tarafından yapılacak düzenleme çerçevesinde EÜAŞ ve/veya bağlı ortaklıklarından alınmak ve bu halde dahi açık kalması halinde bir yılı aşmamak ve Kurul tarafından onaylanmak kaydıyla enerji alım anlaşmaları imzalanabileceği,

c) Üstlenilen enerji ve/veya kapasite alımları çerçevesinde piyasada yer alan gerçek ve tüzel kişilere enerji ve/veya kapasite satışı yapılabileceği,

d) Satın alınan elektrik enerjisinin ortalama maliyetini ve üstlenilmiş olan diğer yükümlülükleri yansıtan ve düzenlemeye tabi olan bir toptan satış tarifesinin hazırlanacağı ve Kurul onayını müteakip eşit taraflar arasında ayrım gözetilmeksizin uygulanacağı ve toptan satış tarifesinin hiçbir şekilde ve hiçbir yolla sübvanse edilemeyeceği,

e) EÜAŞ ve/veya bağlı ortaklıkları ve üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile yapılan anlaşmalar kapsamında Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine verilebilecek tekliflerin, Kurul tarafından belirlenecek bir süre boyunca düzenlemeye tabi olacağı,

f) Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamında Kurul tarafından yapılacak düzenleme çerçevesinde, üretimleri ve/veya kapasiteleri TETAŞ’a tahsis edilmiş olan EÜAŞ ve/veya bağlı ortaklıklarına ait üretim tesislerinin kapasitelerinin TETAŞ tarafından lisans sahibi diğer tüzel kişilere tahsis edilebileceği,[189]

g) İlgili mevzuat çerçevesinde Kurul tarafından lisansa derç edilmiş bulunan TETAŞ’a özgü diğer hükümlere uyulacağı.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Perakende Satış Lisansı

 

Perakende satış lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler

MADDE 30- (1) Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler piyasada; elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin tüketicilere satışı faaliyeti ile iştigal eder. Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler lisanslarında yer alması koşulu ile dağıtım seviyesinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite ithalatı faaliyeti ile de iştigal edebilir.

[190]2) Perakende satış şirketleri, herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın serbest tüketicilere perakende satış ve perakende satış hizmeti faaliyetinde bulunabilir.”

[191]3) Elektrik enerjisinin perakende satışı dışındaki faturalama ve tahsilat gibi hizmetler, lisanslarında yer alması kaydıyla, perakende satış hizmeti olarak perakende satış şirketleri tarafından yürütülür.

(4) Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler, bu faaliyetler dışında piyasada herhangi bir faaliyette bulunamaz. Perakende satış lisansı sahibi bir tüzel kişinin lisansı kapsamında Kuruldan izin almaksızın yapabileceği faaliyetler ise lisansında ayrıca düzenlenir.

(5) Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler, serbest olmayan tüketicilere satış amacıyla yapılan elektrik enerjisi alımlarında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisi satış fiyatı; TETAŞ’ın satış fiyatından düşük veya eşit olduğu ve daha indirimli bir başka tedarik kaynağı bulunmadığı takdirde, öncelikli olarak söz konusu yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisini satın almakla yükümlüdür.[192]

[193] 6) Görevli perakende satış şirketleri, lisanslarına kayıtlı olan bölgelerdeki serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmemiş olan tüketicilerin elektrik enerjisi ve kapasite talebini karşılamakla yükümlüdürler.

[194] 7) Görevli perakende satış şirketleri dışındaki perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler, lisansları kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışlarını sadece ikili anlaşmalarla yapabilirler.

[195] 8) Görevli perakende satış şirketi, lisansına kayıtlı olan dağıtım bölgesinde son kaynak tedariği yükümlülüğünün yerine getirilmesinden sorumludur.

[196] 9) Perakende satış şirketleri, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında dağıtım şirketleri tarafından talep edilen bilgileri, 30 gün içerisinde ilgili dağıtım şirketine sunmakla yükümlüdür.

[197] 10) Görevli perakende satış şirketi, lisansına kayıtlı olan dağıtım bölgesinde Aydınlatma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aydınlatma için gerekli olan elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin temin edilmesinden sorumludur.

 

Perakende satış lisansı süresi

MADDE 31- (1) Perakende satış lisansı, bir defada en çok kırkdokuz yıl için verilir.

 

Perakende satış lisansı genel hükümleri

MADDE 32- (1) Perakende satış lisansında, bu Yönetmelikte yer alan ortak hükümlerin yanı sıra, aşağıdaki genel hükümler yer alır:

a) Piyasada faaliyet gösteren diğer tüzel kişilere ve tüketicilere karşı olan mali yükümlülüklerin teminat altına alınacağı,[198]

b) İthalat ve İhracat Yönetmeliğine uygun olarak iletim seviyesinin altındaki gerilim seviyelerinde ithalat yapılabileceği,

c) İthal edilecek elektrik enerjisinin miktar ve sürelerini kapsayan bir program oluşturulacağı,

[199] d) Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlemeye tabi tarifelerin Kuruma teklif edileceği,

e) Serbest olmayan tüketicilere abone grupları bazında standart sözleşme sunulacağı,

f) Lisansta yer alması kaydıyla perakende satış hizmeti verilebileceği,

g) [200]

[201] h) Hizmet verilen tüketiciler ile ilgili olarak, bölgelerindeki dağıtım şirketlerinin ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan bilgilerin ilgili dağıtım şirketlerine verileceği,

ı) İlgili mevzuat çerçevesinde Kurul tarafından lisansa derç edilmiş bulunan tüzel kişiye ve/veya lisansa tabi faaliyete özgü diğer hükümlere uyulacağı,

[202]i) Takip eden yıl için serbest tüketicilerle yaptıkları ikili anlaşmalar kapsamında enerjiyi temin edecekleri kaynakların, Aralık ayı sonuna kadar Kuruma bildirileceği.

[203]j) Görevli perakende satış şirketleri, lisanslarına kayıtlı dağıtım bölgelerinde elektrik enerjisi ve/veya kapasite tedarik edemeyen tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmemiş olan tüketicilere perakende satış ve perakende satış hizmeti götürüleceği,

[204]k) Görevli perakende satış şirketlerinin iştirak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi veya şirketlerinden ülke ortalama elektrik toptan satış fiyatını geçmeyecek fiyattan elektrik enerjisi satın alabileceği,

[205]l) Görevli perakende satış şirketinin, iş ve işlemlerinde tüketicilere; ilgili dağıtım şirketinin devamı niteliğinde olduğu izlenimi verebilecek aynı marka, logo ve ana şirket unvanı gibi hususların kullanılmasından ve bu nitelikteki açıklama ve beyanlardan kaçınmakla yükümlü olduğu,

 

ALTINCI BÖLÜM

Otoprodüktör ve Otoprodüktör Grubu Lisansı

 

Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler ve faaliyetlere ilişkin hükümler

MADDE 33-[206] (1) Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişiler kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim tesisi kurulması ve üretim fazlası olması durumunda üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin müşterilere satışı faaliyetleri ile iştigal edebilir.

(2) Otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişiler, esas olarak[207] ortaklarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim tesisi kurulması, üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin grup ortaklarına satılması, üretim fazlası olması durumunda üretim fazlasının müşterilere satışı faaliyetleri ile iştigal edebilir.

[208](3) Bir otoprodüktör ya da otoprodüktör grubu, bir takvim yılı içerisinde lisansına derç edilen yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının yüzde yirmisini piyasada satabilir. Arz güvenliği açısından ihtiyaç duyulacak hallere münhasır olmak üzere, Kurul, Bakanlığın talebi doğrultusunda, bu oranı artırabilir.[209] [210]

(4) Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişilerin sahibi oldukları üretim tesis veya tesislerinde ürettikleri ve rekabet ortamında ikili anlaşmalar yoluyla müşterilere yaptıkları satışa ilişkin elektrik enerjisi satış fiyatı, taraflar arasında yapılacak ikili anlaşmalar kapsamında serbestçe müzakere edilerek belirlenir.

[211](5) Otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişilerin bir önceki takvim yılı içerisinde ürettikleri elektrik enerjisinin, Kurul tarafından belirlenen orana karşılık gelen miktardan daha fazlasını piyasada sattığının tespit edilmesi halinde, lisans sahibi tüzel kişinin, yapılan yazılı bildirimi müteakip, otuz gün içerisinde üretim lisansı almak üzere Kuruma başvuruda bulunması zorunludur. Bu fıkra hükümleri, otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarının TEİAŞ’a sağladıkları yan hizmetler kapsamında gerçekleştirdikleri üretim miktarları için uygulanmaz.

(6) Otoprodüktör grupları tarafından üretilen elektrik enerjisinin grup ortaklarına satışında, serbest rekabet ortamında müşterilere yapılan diğer satışlar için de geçerli olduğu gibi, mevzuat kapsamında fatura düzenlenmesi zorunludur.

(7) Otoprodüktör grubunu teşkil eden ortakların serbest tüketici olması ve lisans başvurusu aşamasında belirlenmiş olması esastır. Lisans kapsamında belirlenmiş olan otoprodüktör grubu ortaklık yapılarında değişiklik, Kurul kararı ve lisans tadili ile yapılabilir.

(8) Otoprodüktör ve otoprodüktör grupları ve iştirakleri, Kanunda özel sektör üretim şirketleri için getirilmiş bulunan piyasa payı kısıtlamalarına tabidir.

(9) Otoprodüktör lisansı sahibi bir tüzel kişinin yapabileceği faaliyetler lisansında ayrıca düzenlenir.

(10) Otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişiler, ikinci fıkrada belirtilen faaliyetler dışında piyasada herhangi bir faaliyette bulunamaz. Otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişiler, bu faaliyetler ile lisanslarında yer alması halinde, piyasa faaliyetini tamamlayan ve/veya gereği olan faaliyetler ile piyasa faaliyeti sonucu oluşan yan ürünlere ilişkin faaliyetleri de ayrı hesap tutmak kaydıyla yürütebilir.

[212] [213] [214] (11) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim yapan otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişiler, bir takvim yılında, lisanslarında yer alan, lisansa konu tesisin kaynağına göre mevcut kurulu gücü ile üretebileceği, yıllık üretim miktarı ile ürettiği miktar arasındaki farkı geçmemek kaydıyla özel sektör toptan satış şirketlerinden elektrik enerjisi satın alabilirler.

 

Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı süresi

MADDE 34- (1) Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı, bir defada en çok kırkdokuz yıl için verilir.

 

Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı genel hükümleri

MADDE 35- (1) Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansında, bu Yönetmelikte yer alan ortak hükümlerin yanı sıra, aşağıdaki genel hükümler yer alır:

a) Üretim tesisinin, ilgili mevzuat ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyet göstereceği,

b) Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca yük alma ve yük atma tekliflerinin Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine zamanında verileceği ve Ulusal Yük Dağıtım Merkezi tarafından verilen yük alma ve yük atma talimatlarına ilgili mevzuattaki limitler içerisinde uygun hareket edileceği (Bölgesel ısıtma ve müşterilerine ısı ve buhar sağlama taahhütleri ile sınırlı olarak tesis toplam verimliliği yüzde yetmişin üzerinde olan kojenerasyon tesisleri, rezervuarı olmayan hidroelektrik üretim tesisleri ile rüzgar, güneş, gel-git ve dalga enerjisine dayalı üretim tesisleri bu hükmün dışındadır.),

c) Mücbir sebepler ile yıllık programlı bakım takvimi dışında, üstlenilmiş bulunan yükümlülükler yerine getirilecek şekilde üretim tesisinin işler halde tutulacağı,

d) Bir sonraki yıla ait programlı bakım takviminin ilgili mevzuata uygun olarak TEİAŞ ve/veya üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye bildirileceği,

e) Mücbir sebepler dışında, önceden öngörülemeyen arızalar sonucu veya arızaya yol açacağı açık olan durumlarda, çok ivedi olarak TEİAŞ’a bilgi verilmek suretiyle programsız bir bakım yapıldığında, bu bakımın süresi itibarıyla piyasa işleyişini olumsuz yönde etkilediğinin saptanması ve devre dışı kalma hakkında öne sürülen gerekçelerin Kurum tarafından kabul edilebilir bulunmaması halinde, Kanunun 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, fiilin niteliğine uygun yaptırım uygulanmasının kabul edildiği,

f) Ulusal Yük Dağıtım Merkezinin, sistem güvenilirliği açısından üstlendiği yükümlülükleri yerine getirebilmesini teminen, daha sonra gerekçelendirilmek ve eşit taraflar arasında ayrım gözetilmeksizin uygulanmak üzere bir acil durum bildirimi ile;

1) Şebeke Yönetmeliği, TEİAŞ’ın lisansı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; sistem stabilitesi ve emniyeti açısından tehlike arz eden durumlar,

2) Mücbir sebepler,

hallerinde vereceği tüm talimatlara, sözleşme şartları her ne olursa olsun uyulacağı,

g) Müşterileri ve/veya ortakları ile yaptıkları ikili anlaşmalar kapsamındaki gerekli bilgilerin, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine verileceği,

h)[215] TEİAŞ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilere Yan Hizmetler Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yan hizmetlerin sunulacağı,

ı) Kurum tarafından talep edildiğinde, teklif edilmiş olan yan hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin maliyetlerin ayrıntılarının verileceği,

j) Müşterileri ve/veya ortaklarına yapılan elektrik enerjisi naklinde, TEİAŞ ve/veya dağıtım sistemini veya sistemlerini işleten tüzel kişilere, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre belirlenen iletim tarifesi ve/veya dağıtım tarifeleri üzerinden ücret ödeneceği,

[216]k) [217] Serbest tüketicilerle yaptıkları ikili anlaşmalar kapsamında enerjiyi temin edecekleri kaynakların, bir önceki yılın Aralık ayı sonuna kadar Kuruma bildirileceği,

l) İlgili mevzuat çerçevesinde Kurul tarafından lisansa derç edilmiş bulunan tüzel kişiye ve/veya lisansa tabi faaliyete özgü diğer hükümlere uyulacağı.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Diğer Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Diğer Yükümlülükler, Eşit Taraflar Arasında Ayrım Yapılmaması, Sisteme Erişim ve Sistem Kullanım Hakları

 

Lisans sahibi tüzel kişilerin diğer yükümlülükleri

MADDE 36- (1) Lisanslarda diğer yükümlülükler olarak;

a) Lisans sahibi tüzel kişinin, tüketiciler dışında, lisans sahibi olmayan hiçbir kişi ile yurt içinde elektrik enerjisi ve/veya kapasite alışverişi yapamayacağı,

b) Elektrik enerjisinin kalitesizliğinden ve/veya kesintilerinden kaynaklanan zarar ve hasarların, ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sorumlu olan lisans sahibi tüzel kişiler tarafından tazmin edileceği,

c) [218]

d) Lisans sahibi tüzel kişinin, sahip olduğu ve/veya işletmekte olduğu tesislerde ve yürüttüğü hizmetlerde her türlü güvenlik tedbirini alacağı,

e) Lisans sahibi tüzel kişinin, lisansı kapsamındaki faaliyetlerin sürdürülmesini engelleyecek veya aksatacak olayları, bu olayların lisans kapsamındaki faaliyetler üzerindeki etkilerini, bu etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak için lisans sahibi tüzel kişi tarafından alınan önlemleri ve etkilerin hangi koşullarda ve sürede tamamen giderilebileceğini, olayın ortaya çıkmasından itibaren yedi iş günü içerisinde yazılı olarak Kuruma bildireceği,

f) Lisans sahibi tüzel kişilerin, kendi aralarındaki ikili anlaşmalar ile serbest tüketicilerle yapmış oldukları ikili anlaşmalara ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine vereceği,

g) Lisans sahibi tüzel kişinin, lisansı kapsamındaki faaliyetleri hizmet alımı yolu ile gördürebileceği ancak bu durumun ilgili lisans sahibi tüzel kişinin lisanstan kaynaklanan yükümlülüklerinin devri anlamına gelmeyeceği,

h) İkili anlaşmalar yoluyla elektrik enerjisi ve/veya kapasite alışverişi yapılabilmesi için, ilgili mevzuatta öngörülen sayaçların tesis edileceği,[219]

hükümleri yer alır.

 

Eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması

MADDE 37- (1) TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, lisansları kapsamındaki hizmetleri sağlarken;

a) Lisans sahibi diğer tüzel kişiler, serbest ve serbest olmayan tüketiciler arasında ayrım yapamaz, piyasa koşullarını bozucu davranışlarda bulunamaz,

b) İlgili mevzuatın gereklerini ve tarifeleri, tüm sistem kullanıcılarına eşitler arasında ayrım gözetmeyecek şekilde uygular,

c) İletim ve dağıtım sistemine erişilebilirlik hususunda ve elektrik enerjisi kesintileri veya kısıntıları ile ilgili olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi veremez,

d) Serbest tüketicileri herhangi bir tedarikçiye yönlendiremez.

 

Sisteme erişim ve sistem kullanım hakları

MADDE 38- (1) Gerçek veya tüzel kişilerin, iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanım taleplerinin, ilgili mevzuat gereğince müstakil olarak iletim ve/veya dağıtım faaliyetini yürütmekle görevli TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından eşit taraflar arasında ayrım gözetilmeksizin karşılanması zorunludur.

(2) Serbest tüketici niteliği kazanmış bir tüketicinin tedarikçisini seçme serbestisine hiçbir surette müdahale edilemez ve serbest tüketicilerin sisteme erişim ve sistem kullanım hakları engellenemez.

(3) Gerçek veya tüzel kişilerin, TEİAŞ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından işletilmekte olan iletim ve/veya dağıtım sistemlerine bağlantısı ve/veya sistem kullanımı hakkında;

a)      Bağlantı yapılması öngörülen tarihte, bağlantı yapılmak istenen noktada şebekenin teknik özelliklerinin yetersiz olması,

b)   Bağlantı yapılması öngörülen tesisin projesinde, sisteme bağlantıyla ilgili olarak Şebeke Yönetmeliği ve/veya Dağıtım Yönetmeliği veya ilgili diğer mevzuatta yer alan standartların sağlanamaması,

c)   Yapılması istenilen bağlantı ve elektrik enerjisi nakil işleminin kamu hizmeti yükümlülüklerini engellediğinin, TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerce gerekçeleriyle belgelenmesi,

d)   Bağlantı yapılması öngörülen tesisin projesinde, gerilim düşümü, harmonik, elektromanyetik girişim, fliker seviyesi gibi değerlerin, şebekeye giriş veya çıkış noktasında ve iletim ve/veya dağıtım kademelerinde, ilgili mevzuatta belirlenen sınırları karşılamaması durumu,

e)   Bağlantı yapılması öngörülen tesisin, sistem elektrik enerjisinin kalitesini, ilgili mevzuatta yer alan standartların dışına çıkarması durumu, [220]

f)     Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi bağlantı taleplerinde; talep edilen bağlantı noktasına oranla ekonomik açıdan daha uygun ve daha düşük sistem kaybı sağlayan bağlantı noktası bulunması durumu,[221] [222]

hariç, olumsuz görüş verilemez.

(4) TEİAŞ veya dağıtım sistemini işleten tüzel kişilerin sisteme bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki olumsuz görüşlerinin gerekçelendirilmiş olması ve bu gerekçelerin Kurul kararıyla uygun bulunması esastır.

[223](5) Sisteme bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki olumsuz görüş gerekçelerinin Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan inceleme sonucunda, objektif teknik kriterlere dayanmaması nedeniyle Kurul tarafından uygun görülmemesi halinde, TEİAŞ veya dağıtım sistemini işleten lisans sahibi tüzel kişilerin bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarını imzalamakla yükümlü olduğu, aksi takdirde Kanunun 11 inci maddesindeki yaptırımların uygulanacağı hususu, TEİAŞ’ın lisansı ile dağıtım lisanslarında yer alır. [224]

[225] (6) Sisteme bağlantı yapılması için, sistem kullanımı açısından kapasitenin yetersiz olması nedeniyle, genişleme yatırımı veya yeni yatırım yapılmasının gerekli olduğu ve yeterli finansmanın mevcut olmadığı hallerde, söz konusu yatırım TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi adına, bağlantı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat kapsamındaki teknik standartlar sağlanarak yapılabilir veya finanse edilebilir. Bu durumda; gerçekleşen yatırıma ait toplam harcama tutarı;

a) TEİAŞ için; sisteme bağlantı yapan gerçek veya tüzel kişi ile TEİAŞ arasında yapılacak bağlantı ve sistem kullanım anlaşması çerçevesinde gerçek veya tüzel kişinin iletim tarifesi bedelinden düşülür.

b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi; talebin karşılanabileceği tarihi, talebin yapıldığı tarihten itibaren 5 yılı geçmemek üzere bağlantı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiye bildirir. Bu durumda gerçekleşen yatırıma ait bedel;

1) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından bağlantı görüşünde verilen bağlantı talebinin karşılanabileceği tarihteki yıl içerisinde en fazla 12 aylık taksitte, yatırımı yapan veya finanse eden gerçek veya tüzel kişiye, muhataba ulaşılamaması halinde tesisin bulunduğu yerdeki en yakın banka ya da PTT şubesine, hak sahip veya sahipleri adına yatırılarak ödenir. Dağıtım tesisinin geçici kabulünün, dağıtım şirketinin bağlantıyı karşılayabileceğini öngördüğü tarihten sonra yapılması halinde ödeme bir sonraki yıl başlar. Dağıtım şirketi ilgili dağıtım tesisini, varlık kayıtlarına ödemenin yapıldığı tarihte ekler.

2) Yapılacak olan yatırımla ilgili işin başlangıcından kesin kabulünün yapılmasına kadar gerçekleştirilecek iş ve işlemler, alınabilecek avanslar, yatırım bedelinin hesaplanması, ödenmesi ve alınacak teminatlar ile ilgili olarak dağıtım şirketleri tarafından teklif edilen Kurul tarafından onaylanan metodoloji kullanılır.

3) Söz konusu dağıtım tesisinin dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından geçici kabulünün yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren, geri ödemenin yapılacağı ilk taksit tarihine kadar geri ödemesi yapılmamış tutar Tüketici Fiyat Endeksi oranında güncellenir. Vadesinde geri ödemesi yapılmamış tutara 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre uygulanacak kanuni faiz oranı uygulanır.

(7)[226]

(8) Üretim tesislerinin sisteme bağlantısı ve sistem kullanımının mümkün olduğu durumlarda, lisans sahibi tüzel kişiler ile TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler arasında bağlantı ve sistem kullanım anlaşması yapılır. Dağıtım sistemine veya TEİAŞ’ın bir dağıtım barasına bağlı olan veya sisteme bağlantı ve sistem kullanımı hakkında oluşturulan görüş çerçevesinde bağlanması uygun görülen bir üretim tesisinin barası ile tüketicinin tesisleri arasında özel direkt hat tesisi talepleri Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.[227]

[228],[229] (9) Sisteme bağlantının, bağlantı yapılması öngörülen nokta itibarıyla bu maddede yer alan koşullardan herhangi biri nedeniyle mümkün olmaması ve öne sürülen gerekçelerin Kurul kararıyla uygun bulunması durumunda, TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından bir başka bağlantı noktası teklif edilebilir. Lisans başvurusu yapmış tüzel kişi kendisine tebligatı yapılan bağlantı noktası teklifine ilişkin red beyanlarını tebligat tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma bildirmezse bağlantı noktası teklifini kabul etmiş sayılır. Teklif edilen bağlantı noktasının lisans başvurusu yapmış tüzel kişi tarafından kabul edilmemesi ve/veya bu tüzel kişi tarafından özel direkt hat tesis edilmesinin tercih edilmemesi halinde lisans başvurusu reddedilir.

(10) Üretim faaliyeti gösteren veya göstermek amacıyla lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi, lisansı veya lisans başvurusu kapsamındaki üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında özel direkt hat tesis etmeyi talep edebilir. TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, bu yöndeki talepleri otuz gün içerisinde değerlendirir. Özel direkt hat tesisi talebinin olumlu değerlendirilmesi halinde, lisans sahibi tüzel kişi ile TEİAŞ veya ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi arasında kontrol anlaşması imzalanır.[230]

[231],[232] [233] (11) TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından bağlantı görüşünün oluşturulması ve sisteme bağlantı yapılmasında sırasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ile yerli doğal kaynaklara dayalı üretim tesislerine öncelik tanınır. Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılan lisans başvurusu kapsamında talep edilen bağlantı noktası için TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından üçüncü fıkra çerçevesinde olumlu görüş oluşturulamaması halinde, lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir ve lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin özel direk hat kurma talebi dikkate alınmaz.

[234](12) Herhangi bir dağıtım merkezine bağlanmadan doğrudan iletim tesisi şalt sahalarının dağıtım gerilimi seviyesindeki fiderlerine doğrudan bağlanması Kurul tarafından uygun görülen ve sadece ilgili üretim tesisinin şebekeye bağlanması amacıyla tesis edilecek olan bağlantı hatları, üretim faaliyeti gösteren ilgili tüzel kişiler tarafından tesis edilir. Bu tüzel kişiler TEİAŞ ile bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşması imzalar. Bu şekilde tesis edilen bağlantı hatları münhasıran söz konusu üretim tesisinin üretiminin nakli için kullanıldığı sürece bu tüzel kişiler tarafından işletilir. Bu kapsamda tesis edilen bağlantı hatlarının üretim faaliyeti gösteren başka bir tüzel kişi tarafından kullanılması veya dağıtım sistemi ile irtibatlanması halinde bu hatlar, bedeli mukabilinde ilgili bölgede sorumlu olan dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye devredilir. Bu tesislerin devrine ilişkin usul ve esaslar Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı Ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğde düzenlenir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sigorta, Hizmet Fiyatlandırması, Hesap Ayrıştırması ve

Çapraz Sübvansiyon Yasağı

 

Sigorta yaptırma zorunluluğu

MADDE 39- (1) Lisans sahibi tüzel kişiler, gerçekleştirdikleri faaliyet ile ilgili varlıklarını faaliyet türlerine göre muhtemel risklere karşı korumak amacıyla sigorta ettirmekle yükümlüdür.

(2) Bu kapsamda lisans sahibi tüzel kişiler üretim, iletim ve dağıtım tesislerini; doğal afetler, yangın ve kaza gibi riskleri kapsayan bir “varlık tüm risk” sigortası ile teminat altına alır.

(3) Lisans sahibi tüzel kişiler diğer riskleri de sigorta teminatı altına alabilir. Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin, “varlık tüm risk” sigortası dışında teminat altına aldıkları diğer risklerden oluşan maliyetleri tarifelere yansıtabilmeleri Kurul onayıyla mümkündür.

 

Hizmetin fiyatlandırma esasları

MADDE 40- (1) Düzenlemeye tabi tarifelere konu olan faaliyetler kapsamındaki lisanslarda;

a) İlgili mevzuatta yer alan fiyatlandırma esaslarının tespit edilmesi ve bu fiyatlarda enflasyon ve diğer nedenlerle ihtiyaç duyulacak ayarlamalara ilişkin formüllerin uygulanmasına ve denetlenmesine dair hükümler,

b) Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği uyarınca, hizmet maliyetlerinin yansıtılmasına dair hükümler,

c) Kayıp ve kaçakların asgariye indirilmesi ve elektrik enerjisinin verimli kullanılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasına dair esasları içeren hükümler,

d) Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği uyarınca yapılacak gelir düzenlemesi kapsamında ilgili tebliğler çerçevesinde uygulanacak formüllerde yer alan değerlerden oluşan parametreler,

yer alır.

(2) TEİAŞ tarafından uygulanacak iletim ek ücreti hariç, tüzel kişilerin uygulayacağı tarife yapısı içinde, söz konusu tüzel kişinin piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsur yer alamaz.

(3) Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği uyarınca yapılacak gelir düzenlemesi çerçevesinde öngörülen yatırımlarının, mücbir sebepler dışında, süresinde gerçekleştirilmemesi durumunda doğan vergi yükümlülükleri tarifelere yansıtılamaz.

(4) Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerce yapılan yapım işleri ile mal ve hizmet alım ve satışlarının, eşitlik, şeffaflık ve rekabet sağlanmaksızın yapıldığının ve/veya alım veya satış fiyatlarının piyasa koşullarında oluşan fiyat, ücret veya bedellerden bariz olarak farklı olduğunun tespit edilmesi halinde, Kurul, fiilin niteliğine göre Kanunun 11 inci maddesi kapsamındaki yaptırımları uygular ve tespit altına alınan aradaki fark Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarifeye yansıtılır.

 

Hesapların ayrıştırılması ve çapraz sübvansiyon yasağı

MADDE 41- (1) Piyasada birden fazla faaliyette bulunan ve/veya aynı faaliyeti birden fazla tesiste veya bölgede yürüten lisans sahibi tüzel kişiler, lisansa tabi her bir faaliyet veya faaliyette bulunulan her bir tesis veya bölge ile piyasa faaliyetini tamamlayan ve/veya gereği olan faaliyetler ve piyasa faaliyeti sonucu oluşan yan ürünlere ilişkin faaliyetleri için ayrı hesap ve kayıt tutmakla yükümlüdür.[235]

(2) Perakende satış ile perakende satış hizmetini birlikte veren perakende satış şirketleri, perakende satış ile perakende satış hizmeti için ayrı hesap tutar ve bu faaliyetleri arasında çapraz sübvansiyon yapamaz.

[236] (3) Görevli perakende satış şirketi;

a) serbest tüketiciler ve serbest olmayan tüketicilere yapılan satış faaliyetleri için,

b) serbest tüketicilere yapılan satışlar bakımından, tedarikçisini seçmemiş serbest tüketicilere yapılan satışlar, ikili anlaşmalarla yapılan satışlar ve daha önce tedarikçisini seçmiş olup, tekrar görevli perakende satış şirketinden enerji alan serbest tüketiciler için

ayrı hesap tutar ve bu hesaplar arasında çapraz sübvansiyon yapamaz. Kurul tarafından bu hesaplardan bir kısmının bir arada tutulmasına karar verilebilir.

(4) [237],[238],[239],[240] OSB’ler hariç, tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler piyasa dışında faaliyet gösteremezler. Bu tüzel kişiler; lisanslarında yer alması halinde, piyasa faaliyetini tamamlayan ve/veya gereği olan faaliyetler ve piyasa faaliyeti sonucu oluşan yan ürünlere ilişkin faaliyetleri yürütebilirler

(5) Lisans sahipleri;

a)      Müessesesi, bağlı ortaklığı, iştiraki veya ortağın kendisi ile,

b)      Aynı holding ya da şirketler grubu çatısı altında yer alan başka bir şirketle,

c)      Piyasa faaliyetleri arasında,[241]

d)      Piyasa faaliyetleri ile piyasa dışı faaliyetleri arasında,[242]

e)       Aynı tüzel kişilik adı altında birden fazla dağıtım bölgesinde faaliyet gösterilmesi halinde bölgelere ilişkin hesaplar arasında,[243]

çapraz sübvansiyon tesis edemez.

(6) Bu madde hükümleri otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere uygulanmaz.[244]

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bildirimler, Gizlilik, Anlaşmazlıkların Çözümü, Raporlama, Yaptırımlar ve Denetleme

 

Bildirimler

MADDE 42- [245](1) Bu Yönetmelik uyarınca lisans sahipleri ile Kurum arasında yapılacak karşılıklı tüm bildirimler 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır, ancak ilanen yapılacak tebligatlar Resmî Gazete’de yayımlanır.

[246]

Gizlilik

MADDE 43- (1) Kurum, yayımlanması halinde lisans sahibinin ticari ilişkilerine zarar verebileceği Kurul kararıyla belirlenen bilgi veya belgeleri; herhangi bir mahkeme kararı ile söz konusu bilgi veya belgelerin talep edilmesi dışında açıklayamaz.

(2) Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine verilen bilgi ve belgeler, TEİAŞ tarafından, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri uyarınca gizlilik kurallarına tabi olarak muhafaza edilir.

(3) Lisans sahibi tüzel kişiler; piyasada faaliyet gösteren lisans sahibi diğer tüzel kişiler, bunların müşterileri veya tedarikçileri hakkında, piyasa faaliyetleri veya başka bir yolla sahip oldukları ve açıklandığı takdirde ticari ilişkilere zarar verebilecek bilgileri gizli tutmak ve kendi iştirakleri ve/veya hissedarları olan tüzel kişiler dahil hiçbir üçüncü şahsa açıklamamakla yükümlüdür.

(4) Lisansı sona eren veya lisansı iptal edilen bir tüzel kişi, ticari ilişkileri nedeniyle elde etmiş olduğu diğer tüzel kişilere ait ticari sırları, beş yıl süreyle gizli tutmakla yükümlüdür.

 

Anlaşmazlıkların çözümü

MADDE 44- (1) TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile ilgili tüzel kişilerin, bağlantı ve sistem kullanım anlaşması hükümlerinin uygulanması veya anlaşma hükümlerinde yapılacak değişiklikler üzerinde mutabakata varamamaları halinde oluşan ihtilaflar; 38 inci madde ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çözüme kavuşturulur. Kurulun bu konuda azami otuz gün içerisinde alacağı kararların taraflar için bağlayıcı olduğu lisanslarda yer alır.

(2) İletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, lisans sahibi tüzel kişi tarafından, kendilerine iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımı konusunda adil koşulların teklif edilmediği, ayrımcılık yapıldığı ve gösterilen gerekçelerin yetersiz olduğu gibi konulardaki itirazları Kurum tarafından incelenerek Kurul kararıyla azami otuz gün içerisinde sonuca bağlanır.

(3) Bir acil durum bildiriminde, TEİAŞ’ın piyasa işleyişine acil durumun gerektirdiğinden daha fazla müdahale ettiği ve/veya alınan önlemleri gereğinden daha fazla süreyle uyguladığını ileri süren lisans sahibi bir tüzel kişi Kuruma başvurabilir.

(4) Kurul kararına karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Danıştay, Kurul kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden sayar.

(5) Kurul, mevcut sözleşmelere ilişkin olarak, Kanun hükümleri uyarınca rekabetçi piyasaya geçişi kolaylaştıracak hususlarda, taraflarca değerlendirilmek üzere değişiklik önerilerinde bulunabilir ve mevcut sözleşmelerin ihtilafların halline ilişkin hükümlerini ihlal etmemek kaydıyla, bu sözleşmelere ilişkin herhangi bir resmi ihtilaf halli sürecinin başlatılmasından önce, ihtilafların halli için arabuluculuk yapabilir.

 

 

Raporlama

MADDE 45- (1) Lisans sahibi tüzel kişiler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, bir önceki yıla ait bir yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve her yılın Nisan ayı sonuna kadar Kuruma sunmakla yükümlüdür.

[247] (2) Bu rapor kapsamında lisans sahibi tüzel kişilerin bir önceki yılda lisans kapsamındaki faaliyeti yerine getirmek üzere ilgili kamu kurum ve/veya kuruluşlarına yaptıkları izin, onay, ruhsat ve benzeri idari işlemlerin başvurularına ve sonuçlarına ait bilgilere de yer verilir.

[248],[249] (3) Üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almış tüzel kişiler, tesis tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında Kuruma her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumca belirlenen şekle uygun ilerleme raporunda sunmakla yükümlüdür. Söz konusu yükümlülük; lisansın verildiği tarih ile bu tarihi takip eden ilk ilerleme raporu dönemi arasının 90 günden fazla olması halinde içinde bulunulan dönemde, aksi takdirde bir sonraki dönemde başlar.

[250] (4) Dağıtım şirketleri ile görevli perakende satış şirketleri, hukuki ayrıştırma çerçevesinde bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere uygunluk sağlamak için aldıkları tedbirleri, kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri ile birlikte, Kurum tarafından belirlenen formata uygun olarak, her yıl Ekim ayı sonuna kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Kurum tarafından yıl içerisinde yapılan izleme faaliyetleri ile söz konusu bildirimler birlikte değerlendirilerek, hukuki ayrıştırmanın etkin bir şekilde uygulanması için alınması gereken ek tedbirler, her yıl Kasım ayı sonuna kadar Kurula sunulur.

 

Yaptırımlar ve denetleme

MADDE 46- (1) Yaptırımlar ve denetlemeye ilişkin olarak Kurul tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde, lisans sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranması durumunda, fiilin niteliğine göre Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen yaptırımlar uygulanır.

(2) Para cezası, Kanuna aykırı hareket eden tarafların her birine ayrı ayrı uygulanır. Kanun gereğince para cezasını gerektiren fiillerin Türk Ceza Kanunu veya ceza hükmünü içeren diğer kanunlarda suç sayılması, söz konusu para cezalarının verilmesine engel olmayacağı gibi, lisans iptaline de mani değildir. Kanundaki cezaları gerektiren fiillerin birden fazla olması halinde; aralarında irtibat olması durumunda en yüksek cezayı gerektirecek fiilin cezası, irtibat bulunmaması halinde ise her birinin cezası ayrı ayrı uygulanır.

(3) Kurul, lisans sahibi tüzel kişinin faaliyet ve uygulamaları ile işlem, hesap ve mali tablolarının bağımsız denetim kuruluşları ve/veya teknik denetim yapabilecek kişi veya kuruluşlar vasıtasıyla denetlenmesini kararlaştırabilir. Bu tür denetim hizmetlerinin bedeli ilgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından karşılanır. Ancak, Kurulun gerek görmesi halinde, bedeli Kurumca karşılanmak kaydıyla da denetim yaptırılabilir.[251]

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hisse Devri, Birleşme, Piyasa Payı Sınırlamaları ve Dolaylı Pay Sahipliği

 

Hisse devri

MADDE 47- (1)[252] [253] Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında onaya tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir. Onaya ilişkin işlemler tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişiler için Kurul, diğerleri için ilgili ana hizmet birimi tarafından gerçekleştirilir.

(2) [254] Onay, hisseyi devralan gerçek veya tüzel kişinin, lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması kaydıyla verilir. Bu fıkra hükmü, tüzel kişi ortağın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortakları kapsayacak şekilde uygulanır.

(3)[255] [256] Hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi veya imtiyazın kaldırılması da, birinci fıkrada öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın onaya tabidir.

(4)[257] Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasına ya da bu oranın altında olsa dahi yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması zorunludur.

(5) Bu maddenin uygulanmasında;

a) Lisans sahibi tüzel kişinin ortağı olan bir gerçek kişi ile eşi ve reşit olmayan çocuklarına ve bunların yönetim veya denetim kurulunda bulundukları ya da sınırsız sorumlu ortağı oldukları şirketlere ait hisse ve diğer haklar,

b) Kamu tüzel kişileri hariç olmak üzere, bir tüzel kişi veya (a) bendinde sayılanların, doğrudan veya dolaylı olarak, sermayelerinin yüzde yirmibeş ve daha fazlasına sahip olduğu ortaklıklara ait hisse ve diğer haklar,

tek kişiye ait sayılır.

(6) Hisse devri için yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilir;

a) Devralacak olanın tüzel kişi olması halinde,

1)[258] Tüzel kişinin ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin sicil belgesi ile tescilin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

2) Tüzel kişiliği haiz ortakların anasözleşmeleri,

3 Hisse devri sözleşmesinin bir örneği ve/veya hisse devrine taraf şirketlerin yönetim kurulu kararları ile devredenin gerçek kişi olması halinde devredenin noter onaylı imza sirküsü eklenmiş beyanı,

4) [259]

5) Tüzel kişilikte yüzde on veya üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin isim ve adresleri ile adli sicil belgeleri,

6) Tüzel kişinin yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortakları da kapsayacak şekilde ortaklık yapısına ilişkin bilgi ve belgeler,

b) Devralacak olanın gerçek kişi olması halinde,

1) Hisse devri sözleşmesinin bir örneği ve/veya devreden ve devralan tarafların noter onaylı imza sirküsü eklenmiş beyanları ile devredenin tüzel kişi olması halinde yönetim kurulu kararı,

2) [260]

3) Gerçek kişinin adli sicil belgeleri,

4) Gerçek kişinin, Kanun hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya üzerinde pay sahibi olmadıklarını gösterir beyanname.[261]

(7) Bu madde ile getirilen yükümlülükler lisans sahibi tüzel kişilerin anasözleşmelerinde ve ilgili lisanslarında yer alır.

[262] (8) Kurum, onay için gerekli inceleme ve değerlendirme sırasında ihtiyaç duyacağı ilave bilgi ve belgeleri hisse devrine taraf olan gerçek veya tüzel kişilerden isteyebilir.

(9) Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere bu madde hükümleri uygulanmaz.[263]

(10) Yabancı uyruklu kişiler için bu madde hükümleri kıyasen uygulanır.

 

Tüzel kişilerin birleşmesi

[264]MADDE 48- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında ya da lisans sahibi tüzel kişiler ile lisans sahibi olmayan tüzel kişilerin, lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemeleri halinde, birleşme izni hakkında Kurul onayı alınması zorunludur. Bu madde hükmünün, tarifesi düzenlemeye tabi tüzel kişiler için uygulanmasında, Kanunda belirlenen izinler ve yasaklar dikkate alınır.

(2) Kurul onayı ile birleşmeye izin verildiği takdirde; izne ilişkin Kurul kararı, Kurum internet sayfasında duyurulur. İzin verildiği tarihten itibaren yüzseksen gün içerisinde, birleşme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul onayı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

(3) Birleşme sözleşmesi, tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal eden hükümler ile lisans sahibi tüzel kişinin yükümlülüklerini kaldıran hükümler içeremez. Bir birleşme sözleşmesinde asgari olarak aşağıdaki hususlar hüküm altına alınır;

a) Birleşme için öngörülen aşamalar,

b) Birleşme sonrası hangi tüzel kişi ya da kişilerin hükmi şahsiyetinin sona ereceği,

c) Devralan tüzel kişinin birleşme sonrası oluşan sermayesinin, bu Yönetmelikte öngörülen asgari sermayeden az olması halinde; aradaki farkın, devralan tüzel kişi tarafından, birleşme işleminin tamamlanmasından itibaren yüzseksen gün içerisinde ödeneceğine ilişkin taahhüt,

d) Devralan tüzel kişinin, birleşme sonucu devralınan diğer tüzel kişi veya kişilerin külli halefi olduğu.

(4) Birleşme izni için Kuruma yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir;

a) Birleşme sözleşmesi,

b) Birleşme sözleşmesi tasarısı hakkında, tüzel kişilerin genel kurullarından alınmış karar örnekleri,

c) Devralan tüzel kişinin birleşme sonrası anasözleşme taslağı,

d) Birleşmeden beklenen amaçları değerlendiren bir rapor.

(5) Bu madde ile getirilen yükümlülükler lisans sahibi tüzel kişilerin anasözleşmelerinde ve ilgili lisanslarında yer alır.

(6) Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere bu madde hükümleri uygulanmaz.[265]

 

Piyasa payı sınırlamaları ve dolaylı pay sahipliği

MADDE 49- (1) Lisans sahibi tüzel kişiler, ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırlamaları dahilinde faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdür. İlgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırlarının aşıldığının tespiti halinde Kanunun 11 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.

(2) Lisans sahibi bir tüzel kişiye gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının lisans sahibi tüzel kişinin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak tüzel kişi üzerinde kontrol oluşturduğu ve/veya iştirak ilişkisinin oluştuğu hallerde, ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına söz konusu ihlalin giderilebilmesi için Kurul tarafından bir yılı aşmamak üzere süre verilir. Bu süre Kurul kararıyla altı ay uzatılabilir.

(3) Kamu tüzel kişileri hariç ancak kamu tüzel kişiliğinde yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi gerçek ve tüzel kişiler dahil[266] olmak üzere, gerçek veya tüzel bir kişinin, piyasada faaliyet gösteren lisans sahibi bir tüzel kişinin veya lisans başvurusunda bulunmuş bir tüzel kişinin sermayesindeki dolaylı pay sahipliğinin tespitinde aşağıdaki esaslar uygulanır;

a) Lisans sahibi tüzel kişinin sermayesinde pay sahibi olan veya payı devralacak tüzel kişiler ile varsa bu tüzel kişilerin ortaklarının ortaklık yapıları, aşağıya doğru, gerektiği takdirde, gerçek kişileri de kapsayacak şekilde tespit edilir.

b) Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinde tüzel kişi ortakları aracılığı ile oluşan dolaylı pay sahipliği oranı, iştirak oranlarının çarpılması suretiyle hesaplanır. Aynı gerçek veya tüzel kişinin ara kademelerde yer alan tüzel kişilere doğrudan iştiraki bulunması halinde, söz konusu doğrudan iştirak oranı, müteakip çarpım işleminden önce, o kademeye kadar ulaşılan orana ilave edilir.

c) Bir gerçek kişiye ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde, bu gerçek kişi ile eş ve çocuklarına, bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklara veya bu kişi veya ortaklıkların ayrı ayrı veya birlikte sermayesini veya yönetimini kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar birlikte dikkate alınır. Tüzel kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde de bunlara ait paylar ile bunların sermayesini veya yönetimini kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar birlikte hesaplanır.

(4) Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinde pay sahibi olan tüzel kişilerin sermayeleri ile ilgili olarak yapılacak dolaylı el değiştirme gibi dolaylılık tespit ve değerlendirmeleri, ilgili mevzuatta aksi öngörülmedikçe, lisans sahibi tüzel kişinin sermayesi yerine tüzel kişi hissedarın sermayesi esas alınarak üçüncü fıkradaki hükümlere göre yapılır.

(5) Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere bu madde hükümleri uygulanmaz.[267]

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yönetişim, Mücbir Sebepler, Uygulanmayacak Hükümler

 

Kurulun görüşünün alınması ve yönetişim

MADDE 50- (1) İlgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan belirsizlikler ya da yorum farklılıklarının giderilmesi amacıyla Kuruma başvurulabilir.

(2) Aynı veya benzer bir konuda birden çok tüzel kişinin Kuruma başvurması halinde, piyasada konuyla ilgili olarak faaliyet gösteren diğer tüzel kişilerin görüşleri de alınmak suretiyle bir değerlendirme raporu hazırlanır. Değerlendirme raporu hakkındaki Kurul kararına uygun olarak gerekli işlem yapılır.

(3) Kurum, piyasanın daha verimli işlemesini teminen yapılacak düzenlemeler açısından piyasada yer alan ilgili tüzel kişilerin görüş ve değerlendirmelerini almak suretiyle bir yönetişim raporu hazırlar. Yönetişim raporu, otuz gün süreyle Kurum internet sayfasında yayımlanır. Bu süre zarfında, tüzel kişilerden rapor hakkında alınan görüşler de Kurum internet sayfasında yayımlanır. Sürenin bitimini izleyen on iş günü içerisinde, iletilen görüş ve öneriler dikkate alınmak suretiyle nihai hale getirilen yönetişim raporu Kurula sunulur. Rapor hakkında alınacak Kurul kararına uygun olarak gerekli işlem yapılır.

 

        Mücbir sebepler

MADDE 51-[268] (1) Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve tüm önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi gerekir.

  (2) Aşağıda belirtilen haller, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, genel mücbir sebepler olarak kabul edilir:
span
style='mso-tab-count:1'>      a) Doğal afetler ve salgın hastalıklar,
      b) Savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar,
      c) Grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketleri,
      d)[269]
      (3) Lisans sahibi tüzel kişilerin faaliyetlerine özgü özel mücbir sebepler lisanslarında yer alır.

(4) Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde, mücbir sebeplerin etkileri giderilinceye kadar, lisans sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri etkilendikleri oranda Kurul kararıyla ertelenebilir. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde, Kurul, tüzel kişinin yükümlülüğünün kaldırılmasına da karar verebilir. İletim ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerin kaldırılması talep edilemez.

(5) İlgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin ertelenmesi veya kaldırılması kararının verilebilmesi için, tüzel kişinin mücbir sebebin başlama tarihini, mahiyetini, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerine olan etkilerini ve mümkün olması halinde etkilerin tahmini giderilme süresini içeren başvurusunu, mücbir sebebin başlama tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmesi gereklidir.

 

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 52- (1) Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile Elektrik Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği hükümlerinden bu Yönetmelik ile düzenlenmiş konulara ilişkin olanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren hükümsüzdür.

 

[270] Araştırma geliştirme faaliyetleri

EK MADDE 1 – Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak isteyen tüzel kişiler,

a) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında almış oldukları,

b) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından verilen,

c) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak üzere 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında alınmış olan,

belgelerden biri ile yapacağı tesisin şebekeyi olumsuz etkilememesi için gerekli önlemleri alacağını ve şebekeye verilebilecek zararları tazmin edeceğini taahhüt eden belgeyi Kuruma sunar. Söz konusu faaliyet için yapılacak tesisin bağlantı görüşünün TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi ilgili tüzel kişi tarafından olumlu bulunması ve bu tesisten üretilecek olan elektriğin ticarete konu olmaması ve 10 MW kurulu gücü geçmemesi kaydıyla bu faaliyete Kurul kararı ile izin verilir. Kurul kararı ile verilen belgede, tesisin kurulu gücü, teknolojisi, kaynağı, faaliyet süresi gibi hususlar yer alır. Söz konusu faaliyetin ticarete konu olması durumunda lisans alınması zorunludur.

Kanunla kurulmuş araştırma kurumları ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda düzenlenen yüksek öğretim kurumlarının, bilimsel araştırma geliştirme ve eğitim faaliyetleri kapsamında aynı dağıtım bölgesinde olmak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve azami 10 MW kurulu gücü geçmemek kaydıyla yerleşkelerinde nükleer, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla uhdelerindeki anonim ya da limited şirketleri vasıtasıyla yapacakları lisans başvurularında 7 nci maddenin altıncı fıkrası ile 8 inci maddenin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları uygulanmaz. Üniversitelerin bünyesinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin elektrik enerjisi tüketimi kendi ihtiyacı sayılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevcut sözleşmeleri kapsamında işletme hakkı devri yoluyla üretim veya dağıtım faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile üretim veya dağıtım faaliyeti gösterme hakkı elde etmiş ancak mevcut sözleşmesine konu işletme hakkına ilişkin[271] fiili devir işlemi tamamlanmamış olan[272] tüzel kişiler, Hazırlık Dönemi bitiminden itibaren otuz gün içerisinde, mevcut sözleşmelerinde Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendi ve 4 üncü maddesi hükümlerine göre yapılması gerekli görülen değişikliklerin kapsamının ve süresinin belirlenerek bildirilmesi hususunda Kuruma yazılı olarak başvurur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tüzel kişilerden mevcut sözleşmesine konu işletme hakkına ilişkin fiili devir işlemi tamamlanmamış olanlar, sözleşmelerin tadillerini gerçekleştirmek kaydıyla, sözleşmelerin tadil edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans başvurusunda bulunur. Lisans verilmesinin uygun bulunması ve uygun bulma kapsamındaki yükümlülüklerin tüzel kişi tarafından yerine getirilmesi halinde, fiili devir tarihinde yürürlüğe girecek şekilde lisans verilir. Lisans verilmesine ilişkin Kurul Kararı ile fiili devir tarihi arasındaki süre otuz günden fazla olamaz.[273][274]

(3) Mevcut sözleşmeleri kapsamında işletme hakkı devri yoluyla üretim veya dağıtım faaliyeti gösteren tüzel kişiler, sözleşmelerin tadillerini gerçekleştirmek kaydıyla, sözleşmelerin tadil edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans başvurusunda bulunur.[275][276]

 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Mevcut sözleşmeleri kapsamında yap işlet veya yap işlet devret modeli yoluyla üretim faaliyeti göstermekte olan veya mevcut sözleşmeleri kapsamındaki tüm işlemleri tamamlayarak üretim faaliyeti gösterme hakkı elde etmiş tüzel kişilerin lisans başvuruları, Kanunun 5 ve geçici 3 üncü maddeleri çerçevesinde inceleme ve değerlendirmeye alınır.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki[277] tüzel kişilere Kurum tarafından, mevcut sözleşmelerinin içeriklerine göre lisanslarına derç edilmek üzere, Kanun hükümleri uyarınca rekabetçi piyasaya geçişi kolaylaştıracak hükümler önerilir ve bu hükümler hazırlık, geçiş ve uygulama dönemleri olmak üzere üç aşamalı olarak düzenlenerek lisanslara derç edilir.

(3) Mevcut sözleşmeleri kapsamında yap-işlet-devret modeli yoluyla üretim faaliyeti gösterme hakkı elde etmiş ancak mevcut sözleşmeleri kapsamındaki tüm işlemleri tamamlanmamış[278] tüzel kişiler, Geçici 4 üncü maddenin son fıkrasında belirtilen tüzel kişiler hariç, bu işlemler tamamlanmadığı sürece Kuruma lisans başvurusunda bulunamaz.

 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Hazırlık Dönemi sonu itibarıyla, birden fazla piyasa faaliyetini sürdürmekte olan tüzel kişilerin lisans başvurusunda bulunabilmeleri için, görev verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmelerinde, Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi ve (b) bendi, 3 üncü maddesi ile geçici 3 üncü maddesi hükümlerine göre yapılması gerekli görülen değişikliklerin kapsamı ve süresi, Hazırlık Döneminin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde belirlenerek bu tüzel kişilere bildirilir.

(2) Bu tüzel kişiler, üretim veya dağıtım faaliyeti ile ya da Kanunda öngörülen sınırlamalar ve kısıtlamalar dahilinde üretim ve dağıtım faaliyeti ile iştigal edebilir. İletim faaliyetine ilişkin tüm hak ve yetkiler, birinci fıkrada belirtilen yönetmelik hükümleri uyarınca TEİAŞ’a geçer.

 

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen lisans başvurusu kapsamındaki bilgi ve belgeler;

a)      EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları tarafından, Hazırlık Döneminin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde,

b)      TEİAŞ ile TETAŞ tarafından, Hazırlık Döneminin sona erdiği tarihten itibaren altmış gün sonra başlamak üzere otuz gün içerisinde,

c)      TEDAŞ ve bağlı ortaklıkları tarafından, Hazırlık Döneminin sona erdiği tarihten itibaren doksan gün sonra başlamak üzere otuz gün içerisinde,

d)      Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde mevcut sözleşmesi olan otoprodüktör ve otoprodüktör grupları tarafından, Hazırlık Döneminin sona erdiği tarihten itibaren yüzelli gün sonra başlamak üzere otuz gün içerisinde,

e)      Mevcut sözleşmeleri kapsamında yap işlet ve yap işlet devret modelleri yoluyla üretim faaliyeti göstermekte olan veya mevcut sözleşmeleri kapsamındaki tüm işlemleri tamamlayarak üretim faaliyeti gösterme hakkı elde etmiş tüzel kişiler tarafından, Hazırlık Döneminin sona erdiği tarihten itibaren yüzseksen gün sonra başlamak üzere doksan gün içerisinde,[279]

f)        Mevcut sözleşmeleri kapsamında yap işlet ve yap işlet devret modelleri yoluyla üretim faaliyeti gösterme hakkı elde etmiş ancak mevcut sözleşmeleri kapsamındaki tüm işlemleri tamamlanmamış tüzel kişiler tarafından, işlemlerin tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içerisinde,[280]

Kuruma sunulur ve lisans başvuruları; 8, 9 ve 10 uncu madde hükümleri saklı kalmak üzere başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

[281]

(2) Lisans başvurularına ilişkin olarak, Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü madde ile bu madde kapsamında belirlenen takvim çerçevesinde tüzel kişilere lisansları verilinceye kadar, 36 ncı maddenin (a) bendi hükümleri uygulanmaz. Ancak bu süre 1 Eylül 2003 tarihini aşamaz.[282] Tadil veya devir işlemlerinin tüzel kişinin kendi kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle bu süre içerisinde tamamlanamaması halinde, söz konusu süre ilgili tüzel kişi için Kurul kararı ile uzatılabilir. Geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bu sürelerin bitiminden sonra fiili devrin gerçekleşmesi halinde bu durumda olan tüzel kişilere lisans verilene kadar 36 ncı maddenin (a) bendi hükümleri uygulanmaz.[283]

(3) Lisans başvurularının inceleme ve değerlendirme aşamasında; mevcut sözleşmeleri kapsamında iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantı konusunda olumlu görüş almış ancak henüz sistem bağlantısı yapılmamış tüzel kişilerin lisans başvurularına ilişkin olarak TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerden iletim veya dağıtım sistemine bağlantı konusunda görüş alınmaz. Bu maddede öngörülen takvim dahilinde lisans başvurularının yapılmaması halinde bu projeler için önceden alınmış iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantı konusunda yeniden görüş alınır.[284]

(4) 3 Mayıs 2003 tarihine kadar, mevcut sözleşmelerinde yer alan ve Kanunda öngörülen piyasa yapısına aykırılık teşkil eden haklarından, 10 uncu madde uyarınca inceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunduğu takdirde feragat edeceğini yazılı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kuruma bildiren tüzel kişiler, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde lisans almak üzere Kuruma başvurmaları halinde, 7 nci maddede öngörülen ilan ve duyuru yapılmaksızın başvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınmak suretiyle bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansları verilir.[285]

 

GEÇİCİ MADDE 5- (1) 2002 ve 2003 yılları için uygulanacak lisans bedelleri, Kurul tarafından Hazırlık Dönemi sonuna kadar belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde piyasada faaliyet göstermekte olan kamu tüzel kişileri, lisans alma bedellerinin yüzde biri dışında kalan tutarı en geç 26/6/2003 tarihine kadar Kurum hesabına yatırır. Kurum, ihtiyaç duyması halinde, lisans alma bedelinin kalan tutarının daha önce ödenmesini talep edebilir. Lisans alma bedellerinin kalan tutarının tamamının bu tarihe kadar Kurum hesabına yatırılmaması durumunda; ödenmesi gereken tutara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır.[286] [287]

(3) Hazırlık dönemi sonundan itibaren 31 Aralık 2002 tarihine kadar Kurumdan lisans alan tüzel kişilerin 2003 yılı içerisinde ödeyecekleri yıllık lisans bedelleri, lisans aldıkları tarih ile 31 Aralık 2002 tarihi arasında üretimini, iletimini, dağıtımını, toptan veya perakende satışını yaptıkları elektrik enerjisi miktarına göre hesaplanmak suretiyle tahsil edilir.

 

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde işletmede olan tüm üretim tesislerine, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu ortakları ve/veya müşterilerine, doğrudan iletim seviyesine bağlı serbest tüketicilere, iletim ve dağıtım trafo merkezlerine, Kurum tarafından bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde yayımlanacak tebliğ uyarınca, ölçme-iletişim-kontrol alt yapısının gerektirdiği çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaçların tesis edilmesi zorunludur.

 

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurulma esaslarına ilişkin tebliğ; bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde Kurum tarafından yayımlanır.

 

GEÇİCİ MADDE 8- (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan ve kabul edilen başvurular çerçevesinde bir yıldan az olmamak üzere rüzgar ölçümü yaparak ölçüm sonuçlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunmuş olduğunu belgeleyen tüzel kişilerin bu durumu, Hazırlık Dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde Kuruma lisans başvurusunda bulunmaları halinde, lisans başvurularının inceleme ve değerlendirmesinde, 9 uncu maddede belirtilen kriterlere ek olarak göz önünde bulundurulur.

 

GEÇİCİ MADDE 9-[288] (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla faaliyette bulunan otoprodüktör gruplarının mevcut ortaklarının mevcut abonelikleri ile tevsii yatırımları dolayısıyla oluşan yeni abonelikleri için serbest tüketici olma şartı aranmaz.

 

GEÇİCİ MADDE 10- (1) EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları ile TETAŞ tarafından 36 kV ve altı gerilim seviyesinde tüketicilere yapılmakta olan elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışına ilişkin abonelik sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülükler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde söz konusu tüketicilerin bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketi tarafından devralınır.

(2) [289],[290],[291],[292],[293] [294] Dağıtım ve perakende satış hizmetlerinin sağlanamadığı gerekçesiyle Kuruma başvuruda bulunulması halinde, yerleşim alanları dışında yer alan üretim tesislerinde, üretim faaliyetini tamamlayan ve/veya gereği olan faaliyetler ile üretim faaliyeti sonucu oluşan yan ürünlere ilişkin faaliyetlerin diğer tüzel kişiler tarafından söz konusu üretim tesislerine entegre şekilde yürütülebilmesi için üretim tesislerinden elektrik enerjisi sağlanmasına 31/12/2014 tarihine kadar izin verilebilir.

 

GEÇİCİ MADDE 11- (1) Hazırlık Dönemi sonu itibarıyla piyasada faaliyet göstermekte olan tüzel kişiler; 39 uncu maddede öngörülen sigorta yaptırma yükümlülüğünü, Hazırlık Dönemi bitiminden itibaren onsekiz ay içerisinde yerine getirmek zorundadır.

 

GEÇİCİ MADDE 12-[295] (1) TETAŞ’ın Hazırlık Dönemi sonundan itibaren beş yılı aşmayan bir süre için piyasada faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişiler ile düzenlemeye tabi ikili anlaşma yapmasına Kurul kararıyla izin verilebilir. Bu süre zarfında, TETAŞ dışında başka bir tedarik kaynağı bulunamadığı takdirde, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin yapmak zorunda oldukları son kaynak anlaşmaları da düzenlemeye tabi ikili anlaşmalar kapsamında mütalaa edilir.

 

GEÇİCİ MADDE 13- (1) Hazırlık dönemi bitiminden itibaren 1 Ocak 2007[296] tarihine kadar, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan “Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Endeksi” Elektrik Piyasası Endeksi olarak kabul edilir.

 

GEÇİCİ MADDE 14-[297] (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce 50 MW ’ın üstündeki kanal veya nehir tipi üretim tesisi kurulmasına ilişkin yapılmış lisans başvuruları, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki lisans alma bedeli ve yıllık lisans bedeline ilişkin düzenlemelerden yararlanır.

 

GEÇİCİ MADDE 15-[298] (1) Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansları için 1 Ocak 2004 tarihine kadar geçerli olmak üzere; TEİAŞ ve/veya üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki görüşün Kuruma verileceği süre altmış gün, Kurumun inceleme ve değerlendirme süresi ise, yetmişbeş gün olarak uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE 16-[299] (1) Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca bir aylık süre içerisinde sonuçlandırılabilmesini teminen, Kurul, mevcut sözleşmeler kapsamında yapılacak lisans başvuruları ile TEİAŞ, TEDAŞ, TEDAŞ’ın bağlı ortaklıkları ve TETAŞ’ın lisans başvuruları için, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde öngörülen süreler ve uygulamaya ilişkin hükümleri farklı uygulamaya yetkilidir.

 

GEÇİCİ MADDE 17-[300] (1) Mevcut sözleşmeleri kapsamında lisans başvurusunda bulunarak otoprodüktör lisansı veya otoprodüktör grubu lisansı alan tüzel kişiler; 30 Kasım 2003[301] tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunmaları halinde, mevcut lisansları iptal edilerek lisans alma bedeli ödemeksizin üretim lisansı verilir.

(2) Mevcut sözleşmeleri kapsamında otoprodüktör veya otoprodüktör grubu olarak faaliyet gösteren tüzel kişilerce Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesi uyarınca Kuruma yapılan lisans başvuruları kapsamındaki talepleri doğrultusunda veya birinci fıkra uyarınca üretim lisansı verilmesi hallerinde; söz konusu tüzel kişilerin, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu iken elektrik enerjisi sağladıkları gerçek veya tüzel kişilere ait mevcut aboneliklere, serbest tüketici şartı aranmaksızın ikili anlaşmalar çerçevesinde elektrik enerjisi satmalarına izin verilir.

 

GEÇİCİ MADDE 18-[302] (1) Mevcut sözleşmesi bulunan otoprodüktör grupları; mevcut ortakları olan bir tüzel kişi ile doğrudan veya dolaylı olarak asgari yüzde otuz oranında iştirak ilişkisi bulunan ve yıllık tüketimleri 1.000.000 kWh’ın üzerinde olan tüzel kişilere, serbest tüketici olma şartı aranmadan 31 Aralık 2004 tarihine kadar elektrik enerjisi satışı yapabilir.

(2) Otoprodüktör grubu olarak faaliyet gösteren tüzel kişilerin geçici 17 nci madde çerçevesinde üretim lisansı almaları halinde, bu şartları taşıyan tüzel kişilerle serbest tüketici olma şartı aranmadan ikili anlaşma yapmalarına Kurum tarafından izin verilir.

 

GEÇİCİ MADDE 19-[303] (1) 4 Temmuz 2003 tarihine kadar, mevcut sözleşmelerinde yer alan ve Kanunda öngörülen piyasa yapısına aykırılık teşkil eden haklarından, 10 uncu madde uyarınca inceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunduğu takdirde feragat edeceğini yazılı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kuruma bildiren tüzel kişiler, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde lisans almak üzere Kuruma başvurmaları halinde, 7 nci maddede öngörülen ilan ve duyuru yapılmaksızın başvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınmak suretiyle bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansları verilir.

 

GEÇİCİ MADDE 20-[304] (1) Bu Yönetmelikte belirtilen lisans başvurusu kapsamındaki bilgi ve belgeler; mevcut sözleşmeleri kapsamında yap işlet ve yap işlet devret modelleri yoluyla üretim faaliyeti göstermekte olan veya mevcut sözleşmeleri kapsamındaki tüm işlemleri tamamlayarak üretim faaliyeti gösterme hakkı elde etmiş tüzel kişiler tarafından, 30/6/2003 tarihine kadar Kuruma sunulur ve lisans başvuruları; 8, 9 ve 10 uncu madde hükümleri saklı kalmak üzere başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

 

GEÇİCİ MADDE 21-[305] (1) 1 Eylül 2003 tarihine kadar, mevcut sözleşmelerinde yer alan ve Kanunda öngörülen piyasa yapısına aykırılık teşkil eden haklarından, 10 uncu madde uyarınca inceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunduğu takdirde feragat edeceğini yazılı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kuruma bildiren tüzel kişilere, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde lisans almak üzere Kuruma başvurmaları halinde, 7 nci maddede öngörülen ilan ve duyuru yapılmaksızın başvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınmak suretiyle bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansları verilir.

 

GEÇİCİ MADDE 22-[306] (1) Mevcut sözleşmeleri kapsamında yap işlet veya yap işlet devret modelleri yoluyla üretim faaliyeti göstermekte olan veya mevcut sözleşmeleri kapsamındaki tüm işlemleri tamamlayarak üretim faaliyeti gösterme hakkı elde etmiş olup, Kuruma lisans almak amacıyla başvuran tüzel kişiler hakkında geçici 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi uygulanmaz. Bu tüzel kişiler için geçici 4 üncü madde uyarınca 36 ncı maddenin (a) bendi hükümleri kapsamında tanınan muafiyet, söz konusu tüzel kişilerin lisans başvuruları sonuçlandırılıncaya kadar geçerlidir.

 

GEÇİCİ MADDE 23-[307] (1) Mevcut sözleşmesi kapsamında, otoprodüktör lisansı almış olan tüzel kişiler, 30 Eylül 2004 tarihine kadar Kuruma başvurmaları halinde üretim tesislerini, aralarında kontrol ilişkisi bulunan bir tüzel kişiye 15 inci madde kapsamında devredebilirler. Üretim tesisini bu kapsamda devralan tüzel kişi, tesisi devreden tüzel kişinin elektrik enerjisi sağladıkları gerçek veya tüzel kişilere ait mevcut aboneliklere, serbest tüketici olma şartı aranmaksızın ikili anlaşmalar çerçevesinde elektrik enerjisi satabilir. Tesisi devralacak tüzel kişilerden lisans alma bedeli tahsil edilmez.

 

GEÇİCİ MADDE 24-[308] (1) 1 Ocak 2006 tarihine kadar, mevcut sözleşmelerinde yer alan ve Kanunda öngörülen piyasa yapısına aykırılık teşkil eden haklarından, lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunduğu takdirde feragat edeceğini yazılı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kuruma bildiren tüzel kişilere, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde lisans almak üzere Kuruma başvurmaları halinde, 7 nci maddede öngörülen ilan ve duyuru yapılmaksızın inceleme ve değerlendirmeye alınmak suretiyle lisansları verilir.

 

GEÇİCİ MADDE 25-[309] (1) Otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansı alan tüzel kişilere; 30 Eylül 2004 tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunmaları halinde, mevcut lisansları sona erdirilerek lisans alma bedeli ödemeksizin üretim lisansı verilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca üretim lisansı verilen tüzel kişilerin, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansı sahibiyken elektrik enerjisi sağladıkları gerçek veya tüzel kişilere ait mevcut aboneliklere, serbest tüketici şartı aranmaksızın ikili anlaşmalar çerçevesinde elektrik enerjisi satmalarına izin verilir.

 

GEÇİCİ MADDE 26-[310] [311] (1) Mevcut sözleşmeleri kapsamında otoprodüktör grubu lisansı alan veya mevcut sözleşmeleri kapsamında aldıkları otoprodüktör grubu lisansı üretim lisansına dönüştürülen tüzel kişilerin elektrik enerjisi sağladıkları gerçek veya tüzel kişilere ait mevcut aboneliklerin tevsi ve/veya entegrasyon yatırımları ile çevre mevzuatının gerektirdiği yatırımları dolayısıyla oluşan yeni abonelikleri için serbest tüketici olma şartı aranmaz.

 

GEÇİCİ MADDE 27-[312] (1) Mevcut sözleşmesine binaen otoprodüktör grubu lisansı alan tüzel kişilerden, bu Yönetmeliğin Geçici 17 ve Geçici 25 inci maddeleri çerçevesinde üretim lisansı almak üzere başvuruda bulunmuş olanların mevcut ortakları olan bir tüzel kişi ile doğrudan veya dolaylı olarak asgari yüzde otuz oranında iştirak ilişkisi bulunan ve yıllık tüketimleri 1.000.000 kWh'ın üzerinde olan tüzel kişilere, serbest tüketici olma şartı aranmadan gerçekleştirdikleri elektrik enerjisi satışı, 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla bu kapsamda elektrik enerjisi satışı yaptıkları tüzel kişiler ile sınırlı olmak kaydıyla, 1 Nisan 2005 tarihine kadar devam edebilir.

(2) 1 Nisan 2005 tarihi itibarıyla üretim lisansı alamayan tüzel kişilerin birinci fıkra kapsamındaki tüzel kişilere elektrik enerjisi satışı hakkı sona erer.

 

GEÇİCİ MADDE 28- [313] (1) Hazırlık dönemi bitiminden itibaren 31/12/2010 tarihine kadar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi Elektrik Piyasası Endeksi olarak kabul edilir.

 

GEÇİCİ MADDE 29[314] (1) 31/12/2007 tarihine kadar, mevcut sözleşmelerinde yer alan ve Kanunda öngörülen piyasa yapısına aykırılık teşkil eden haklarından, lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunduğu takdirde feragat edeceğini yazılı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kuruma bildiren tüzel kişilere, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde lisans almak üzere Kuruma başvurmaları halinde, 7 nci maddede öngörülen ilan ve duyuru yapılmaksızın inceleme ve değerlendirmeye alınmak suretiyle lisansları verilir.

 

GEÇİCİ MADDE 30[315] (1) Kapsamındaki üretim tesisinin, 28/9/2007 tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılmamış olan lisanslar kapsamında, lisans sahibi tüzel kişiler tarafından 1/10/2007 tarihi itibarıyla altmış gün içerisinde, 10 uncu madde uyarınca belirlenen, kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karşılık gelen tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiş ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunulur ve ayrıca lisans başvurusu kapsamında Kuruma sunulan Taahhütname yenilenir.

 

GEÇİCİ MADDE 31[316] (1) 1/10/2007 tarihi itibarıyla, lisans başvurusu hakkında uygun bulma kararı alınan tüzel kişilere, gerektirmesi halinde, Yönetmelikte belirtilen süre haricinde, 10 uncu madde uyarınca belirlenen tutarda, kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karşılık gelen tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiş ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubunu Kuruma sunmaları ve lisans başvurusu kapsamında Kuruma sunulan Taahhütnamenin yenilenmesi için altmış gün süre tanınır.

 

GEÇİCİ MADDE 32[317] (1) Üretim faaliyeti göstermek üzere Kuruma yapılan ve 28/9/2007 tarihi itibarıyla lisans almasına ilişkin uygun bulma kararı alınmamış başvurular için 1/10/2007 tarihi itibarıyla altmış gün içerisinde, 7 nci madde uyarınca belirlenen tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiş ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu Kuruma sunulur ve lisans başvurusu kapsamında Kuruma sunulan Taahhütname yenilenir.

 

GEÇİCİ MADDE 33[318] (1) Üretim faaliyetleri kapsamında, Kurul kararı ile lisans verilmesi uygun bulunmuş, ancak uygun bulma kararında belirtilen yükümlülüklerini, 1/5/2008 tarihi itibariyle yerine getiremediğinden dolayı lisans başvurusu reddedilmiş tüzel kişilere, 1/5/2008 tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kuruma başvurması ve yapılacak inceleme sonucunda, reddedilen lisans başvurusuna konu üretim tesisi için DSİ tarafından Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının ve TEİAŞ ve elektrik dağıtım şirketleri tarafından uygun bağlantı görüşlerinin devam ettiğinin tevsik edilmesi halinde, bu kapsama giren tüzel kişilerin lisans başvuruları yeniden inceleme ve değerlendirmeye alınır.

(2) 1/5/2008 tarihi itibariyle lisans verilmesi Kurul kararı ile uygun bulunan tüzel kişilere, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında verilen süreye ek olarak otuz gün daha süre verilir.

 

[319]GEÇİCİ MADDE 34– (1) Otoprodüktör gruplarına, 26/7/2008 tarihi itibarıyla lisansları kapsamında elektrik enerjisi tedarik ettikleri tüketim tesisleri ve/veya ortakları ve/veya serbest tüketicilerin mevcut bağlantıları korunarak 30/6/2009 tarihine kadar lisans alma bedeli alınmaksızın üretim lisansı verilir. Bunun için otoprodüktör gruplarınca 25/1/2009 tarihine kadar Kuruma başvurulması zorunludur. 26/7/2008 tarihinden sonra Kuruma otoprodüktör grubu lisansı başvurusunda bulunulamaz, yapılan başvurular üretim lisansı başvurusu kapsamında değerlendirilir.”

 

[320]GEÇİCİ MADDE 35– (1) 31/12/2015 tarihine kadar, üretim tesislerinin sisteme bağlantısı için yeni iletim tesisi yapılmasının gerekli olduğu hallerde; bu tesislerin yapımı için TEİAŞ’ın yeterli finansmanının mevcut olmaması durumunda, söz konusu yatırımlar, bu tesise bağlantı talebinde bulunan tüzel kişi veya kişilerce müştereken yapılabilir veya finanse edilebilir. Yapılan yatırımın tutarı ilgili tüzel kişi veya kişiler ile TEİAŞ arasında yapılacak tesis sözleşmesi ile Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları çerçevesinde geri ödenir. Uygulamaya ilişkin hususlar Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ ile belirlenir.

 

[321]GEÇİCİ MADDE 36 – (1) Üretim faaliyetinde bulunmak üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce lisans alan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için ilgili kuruma başvurmamış tüzel kişilerin, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen altmış gün içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için ilgili kuruma başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili kuruma başvuruda bulunduğunu Kuruma ibraz edemeyen tüzel kişiler hakkında Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Üretim faaliyetinde bulunmak üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce lisans alması uygun bulunan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen altmış gün içerisinde ilgili kuruma başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili kuruma başvuruda bulunduğunu Kuruma ibraz edemeyen tüzel kişilerin lisans başvuruları Kurul kararıyla reddedilir ve Kuruma sunulmuş bulunan banka teminat mektupları irat kaydedilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamına giren tüzel kişilerden;

a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Seçme Eleme Kriterlerine tabi projeleri bulunanlar, bu projelerine ilişkin olarak alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararını, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen doksan gün,

b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri bulunanlar ise, bu projelerine ilişkin olarak alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararını bu maddenin yürürlük tarihini izleyen üçyüz gün

içerisinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür. Bu süre zarfında, söz konusu kararın, tüzel kişinin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle ibraz edilememesi halinde, söz konusu tüzel kişinin lisansı Kurul kararıyla sona erdirilir veya lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir ve Kuruma sunulmuş bulunan banka teminat mektubu iade edilir.

(4) Üçüncü fıkrada öngörülen süreler, ilgili tüzel kişiden kaynaklanmayan nedenlerin tevsiki halinde, Kurul kararıyla uzatılabilir.

[322]Geçici Madde 37 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Kuruma başvuruda bulunmuş olanlardan başvurusu Kurul kararıyla onaylananların başvurularına ilişkin iş ve işlemler, ilgili tüzel kişiliğin bölünmesi yoluyla veya aynı ortaklık yapısı ile kurulan bir başka tüzel kişi adına sonuçlandırılır.

[323]Geçici Madde 38 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kuruma lisans başvurusunda bulunmuş olanlardan başvurusu hakkında uygun bulma kararı alınanlar için şirket asgari sermaye şartı;

1) Üretim faaliyeti lisansı başvuruları açısından, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde on beşi oranına karşılık gelen miktara eşit,

2) Toptan satış lisansı başvuruları açısından, bir milyon TL,

3) Perakende satış lisansı başvuruları açısından, beş yüz bin TL,

şeklinde uygulanır.

[324]Geçici Madde 39 – Lisansı kapsamındaki tesisinin geçici kabulü yapılmamış tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmak suretiyle lisanslarının sona erdirilmesini talep ettikleri takdirde Kuruma sunmuş oldukları banka teminat mektupları, bu tüzel kişilerin lisansa dayanak teşkil eden kaynak kullanım haklarından feragat etmeleri halinde irat kaydedilmeyerek iade edilir.

Üretim lisansı alması Kurul kararıyla uygun bulunmuş olan tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmak suretiyle lehlerine verilmiş uygun bulma kararından feragat ettiklerini yazılı olarak bildirdikleri takdirde, yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın Kuruma sunmuş oldukları banka teminat mektupları, uygun bulma kararına dayanak teşkil eden kaynak kullanım haklarından da feragat etmeleri halinde irat kaydedilmeyerek iade edilir.

[325]Geçici Madde 40 – Üretim faaliyetinde bulunmak üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce lisans alan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için ilgili kuruma başvurmamış tüzel kişilerin, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen altmış gün içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için ilgili kuruma başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili kuruma başvuruda bulunduğunu Kuruma ibraz edemeyen tüzel kişiler hakkında Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Üretim faaliyetinde bulunmak üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce lisans alması uygun bulunan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen altmış gün içerisinde ilgili kuruma başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili kuruma başvuruda bulunduğunu Kuruma ibraz edemeyen tüzel kişilerin lisans başvuruları Kurul kararıyla reddedilir ve Kuruma sunulmuş bulunan banka teminat mektupları irat kaydedilir.

Birinci ve ikinci fıkra kapsamına giren tüzel kişilerden;

a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Seçme Eleme Kriterlerine tabi projeleri bulunanlar, bu projelerine ilişkin olarak alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararını, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen doksan gün,

b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri bulunanlar ise, bu projelerine ilişkin olarak alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararını bu maddenin yürürlük tarihini izleyen üçyüz gün içerisinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür. Bu süre zarfında, söz konusu kararın, tüzel kişinin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle ibraz edilememesi halinde, söz konusu tüzel kişinin lisansı Kurul kararıyla sona erdirilir veya lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir ve Kuruma sunulmuş bulunan banka teminat mektubu iade edilir.

Üçüncü fıkrada öngörülen süreler, ilgili tüzel kişiden kaynaklanmayan nedenlerin tevsiki halinde, Kurul kararıyla uzatılabilir.

 

[326]GEÇİCİ MADDE 41 – 31/12/2013 tarihine kadar iletim sistemine bağlanacak YEK Belgeli güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin toplam kurulu gücü 600 MW’dan fazla olamaz.

 

[327]GEÇİCİ MADDE 42 – 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer verilen sahiplik oranı 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girene kadar yüzde doksan dokuz virgül doksan dokuz (%99,99) olarak uygulanır.

 

[328]GEÇİCİ MADDE 43 – 8/1/2011 tarihi itibariyle işletmede olanlar dâhil, 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye girecek bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden, ulaşım yollarından ve lisanslarında belirtilen sisteme bağlantı noktasına kadarki TEİAŞ ve dağıtım şirketlerine devredilecek olanlar da dâhil enerji nakil hatlarından yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine yüzde seksenbeş indirim uygulanır.

 

[329]GEÇİCİ MADDE 44 – 27/9/2012 tarihli ve 28424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında verilecek olan perakende satış lisansı için ilana çıkılmaz.

Görevli perakende satış şirketi, 1/1/2013 tarihinden itibaren, kısmi bölünme ve diğer devir işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, ilgili mevzuat kapsamında sunmakla yükümlü olduğu hizmetleri dağıtım şirketinden hizmet alımı yoluyla temin eder. Ancak bu fıkra kapsamındaki hizmet alımı 6 (altı) aydan fazla olamaz.

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, ikinci fıkrada belirtilen hizmet alımı süresince, lisansları kapsamında perakende satış ve perakende satış hizmeti faaliyetlerini de yürütebilirler.

Görevli perakende satış şirketlerinin faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları yönetim ve destek hizmetlerine (muhasebe, finans, hukuk, insan kaynakları gibi) ait birimler, kendileri tarafından oluşturulur veya bu hizmetler, hizmet alımı yoluyla karşılanabilir. Dağıtım şirketleri, bu hizmetlere ilişkin alımlarını, 1/1/2016 tarihinden itibaren ilgili ana şirketten ve bu şirketin kontrolünde olan şirketlerden temin edemezler.

Dağıtım şirketleri ile görevli perakende satış şirketleri, 1/1/2016 tarihinden itibaren farklı fiziksel ortam ve bilgi sistemleri alt yapısı kullanarak hizmet verirler.

 

GEÇİCİ MADDE 45[330] 38 inci maddenin altıncı fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde tanımlanan metodoloji 6 ay içerisinde dağıtım şirketlerince hazırlanarak Kurul tarafından onaylanmak üzere Kuruma sunulur.

 

Aynı yerde faaliyette bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları

GEÇİCİ MADDE 46[331]Bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önce aynı yerde faaliyette bulunmak üzere yapılan ve duyuru süresi tamamlanmış, piyasada, doğal gaz piyasasında ve petrol piyasasında lisans başvurularının olması halinde aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:

a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde veya piyasada nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilen sahada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da petrol veya doğal gaz piyasalarında yapılan lisans başvuruları her aşamada reddedilir.

b) 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada üretim faaliyeti göstermek üzere başka lisans başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da petrol piyasasında rafinerici ve/veya depolama lisansı başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da doğal gaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun veya başvurularının bulunması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama sürecine devam edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.

1) Lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yeraltı doğal gaz depolama, piyasada doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, doğal gaz piyasasında sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinde yapılacak depolama, petrol piyasasında rafinerici, piyasada doğal gaza dayalı üretim ve petrol piyasasında depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.

2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu ya da başvuruları dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.

c) 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde Kurul kararıyla piyasada doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı ve piyasada doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim faaliyeti göstermek üzere birden fazla lisans başvurusu olması halinde, hangi başvuruya ilişkin lisanslama sürecine devam edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.

1) Başvuruya konu lisansın kaynağı ya da yakıt cinsi dikkate alınarak yerli kömür, ithal kömür ve yenilenebilir enerji kaynağına dayalı başvurulara sırasıyla öncelik verilir.

2) (1) numaralı alt bent hükmü kapsamında piyasada aynı kaynak ya da aynı yakıta dayalı birden fazla başvuru olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun belirlenmesinde başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır.

3) (2) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde belirlenen ilk sıradaki başvuru dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.

d) 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde Kurul kararıyla piyasada doğal gaza dayalı üretim faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı ve piyasada doğal gaza dayalı üretim faaliyeti göstermek üzere birden fazla lisans başvurusu olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun belirlenmesinde başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır. İlk sıradaki başvuru dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.

 

Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan ya da yapılması öngörülen yere veya nükleer enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi sahasına yapılan lisans başvuruları

GEÇİCİ MADDE 47[332]Bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önce uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan ya da yapılması öngörülen yere veya nükleer enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi sahası olarak Kuruma bildirilmiş olan sahaya piyasada veya petrol piyasasında veya doğal gaz piyasasında yapılan tüm lisans başvuruları reddedilir.

 

Yürürlük

MADDE 53- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 54- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.


[333] [334]EK-1

 

LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

BAŞKANLIĞINA

 

 

………..........(Yurt genelinde/Bölgesinde/İllerinde/İlinde)……………..(Toptan Satış / Perakende Satış / Perakende Satış Hizmeti / Üretim / Otoprodüktör / İletim / Dağıtım) faaliyeti için .....yıl süreyle lisans almayı talep etmekteyiz.

 

Lisans başvurumuzun kabulünü ve tüzel kişiliğimize lisans verilmesini arz ederiz.

 

 

Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya

Kişilerin Adı-Soyadı

İmza

Kaşe

Tarih

 

Tüzel kişinin ticaret unvanı:

Tüzel kişinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğu il:

Tüzel kişinin ticaret sicil numarası:

Tüzel kişinin vergi kimlik numarası:

Tüzel kişinin kanuni ikametgâh adresi:

Telefon:

Faks:

e-posta:

 

Ekler:

1- Taahhütname

2- Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi’nde belirtilen bilgi ve belgeler eklenecektir.

 


[335]EK-2

TAAHHÜTNAME (*)

 

T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

BAŞKANLIĞINA

 

 

1) Lisans başvurumuz kapsamında sunmuş olduğumuz bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu,

2) İlgili mevzuata uyacağımızı,

3) Talep ettiğimiz lisans kapsamındaki faaliyete ilişkin olarak diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma gibi yükümlülükleri yerine getireceğimizi, aksi takdirde sorumluluğun tarafımıza ait olacağını,

4) Lisans başvurumuzun kabul edilmesi halinde lisans alma bedelinin yüzde birini on iş günü içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırmadığımız takdirde, başvurumuzun geçersiz olacağını,

5) Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu lisans talebimiz reddedildiği takdirde lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödediğimiz tutarın Kurum tarafından irat kaydedileceğini ve bu konuda herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyeceğimizi,

6) (**) Lisansımızın sona ermesi veya iptali halinde; Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca hesaplanacak düzeltme bileşenleri toplam tutarını, Kurumca yapılacak düzenleme çerçevesinde dağıtım tarifelerine yansıtılmak üzere, lisansımızın sona erdiği ya da iptal edildiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde Kurum hesabına yatıracağımızı, süresi içinde yatırmadığımız takdirde, ödenmesi gereken tutara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı uygulanacağını,

7) (***) Mücbir sebepler nedeniyle ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan haller dışında, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci ve 10 uncu maddeleri uyarınca, Kuruma teslim etmiş olduğumuz, Kuruma muhatap düzenlenmiş banka teminat mektuplarının Kurum tarafından irat kaydedileceğini,

kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya

Kişilerin Adı-Soyadı

İmza

Kaşe

Pul

Tarih

 

(*) Bu taahhütname içeriğinde lisans başvuru sahibi tarafından hiçbir surette değişiklik yapılamaz.

(**) Sadece dağıtım lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişilerden istenecektir.

(***) Yalnızca üretim faaliyetinde bulunmak için lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilerden istenir.

 


 

EK-3[336] [337]

 

EK-4[338]

 

EK-5[339][1] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[2] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[3] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[4] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[5] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[6] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[7] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[8] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[9] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[10] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[11] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[12] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[13] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[14] 24 Şubat 2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[15] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[16] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[17] 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle kaldırılmıştır.

[18] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir.

[19] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[20] 7 Aralık 2008 tarihli ve 27077 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle kaldırılmıştır.

[21] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[22] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[23] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[24] 31 Ocak 2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[25] 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[26] 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[27] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[28] 5 Nisan 2011 tarih ve 27896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[29] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[30] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[31] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[32] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[33] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[34] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle teselsül ettirilmiştir.

[35] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[36] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[37] 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[38] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[39] 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[40] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[41] 03 Nisan 2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle –son cümle- eklenmiştir.

[42] 7 Aralık 2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[43] 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[44] 24 Şubat 2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[45] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[46] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[47] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[48] 30 Eylül 2007 tarihli ve 26659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[49] 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[50] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[51] 24 Şubat 2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[52] 30 Temmuz 2011 tarihli ve 28010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[53] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[54] 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[55] 5 Nisan 2011 tarih ve 27896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.1) değiştirilmiştir.

[56] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[57] 31 Ocak 2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[58] 5 Nisan 2011 tarih ve 27896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.2) eklenmiştir.

[59] 5 Nisan 2011 tarih ve 27896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.2) eklenmiştir

[60] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[61] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[63] 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[64] 21 Ekim 2009 tarihli ve 27383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir.

[65] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[66] 26 Ocak 2005 tarihli ve 25708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[67] 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[68] 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[69] 30 Eylül 2007 tarihli ve 26659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[70] 7 Aralık 2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiş ve takip eden fıkralar teselsül ettirilmiştir.

[71] 31 Ocak 2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[72] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[73] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[74] 26 Ocak 2005 tarihli ve 25708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[75] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[76] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[77] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[78] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[79] 21 Ekim 2009 tarihli ve 27383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[80] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[81] 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[82] 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[83] 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[84] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[85] 30 Eylül 2009 tarihli ve 27362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[86] 30 Temmuz 2011 tarihli ve 28010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[87] 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[88] 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[89] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[90] 5 Nisan 2011 tarih ve 27896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.3) değiştirilmiştir.

[91] 30 Temmuz 2011 tarihli ve 28010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[92] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[93] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

[94] 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[95] 5 Nisan 2011 tarih ve 27896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.3) değiştirilmiştir.

[96] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[97] 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[98] 30 Eylül 2009 tarihli ve 27362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[99] 7 Aralık 2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[100] 31 Aralık 2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[101] 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[102] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[103] 20 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[104] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[105] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[106] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[107] 5 Nisan 2011 tarih ve 27896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.4) değiştirilmiştir.

[108] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[109] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[110] 7 Aralık 2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[111] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[112] 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[113] 7 Aralık 2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle kaldırılmıştır.

[114] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[115] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[116] 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[117] 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[118] 7 Aralık 2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[119] 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[120] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[121] 5 Nisan 2011 tarih ve 27896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.5) değiştirilmiştir.

[122] 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[123] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[124] 5 Nisan 2011 tarih ve 27896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.5) değiştirilmiştir.

[125] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[126] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[127] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[128] 30 Eylül 2009 tarihli ve 27362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[129] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[130] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[131] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[132] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[133] 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[134] 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[135] 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[136] 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[137] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[138] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[139] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[140] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[141] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[142] 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[143] 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[144] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[145] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[146] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[147] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[148] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[149] 10 Mart 2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[150] 19 Temmuz 2003 tarihli ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[151] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[152] 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[153] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[154] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir.

[155] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[156] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[157] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[158] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[159] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[160] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[161] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[162] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir

[163] 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[164] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[165] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[166] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[167] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

[168] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[169] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[170] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[171] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[172] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[173] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

[174] 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[175] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

[176] 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[177] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[178].12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir

[179] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[180] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

[181] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[182] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[183] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[184] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[185] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[186] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[187] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[188] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[189] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[190] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[191] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[192] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[193] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[194] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[195] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[196] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[197] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[198] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[199] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[200] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

[201] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[202] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[203] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[204] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[205] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[206] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[207] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[208] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[209] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[210] 8 Ocak 2008 tarihli ve 26750 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[211] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[212] 7 Kasım 2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[213] 19 Temmuz 2003 tarihli ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[214] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[215] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[216] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir..

[217] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[218] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[219] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[220] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[221] 26 Kasım 2009 tarihli ve 27418 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[222] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[223]/span> 21 Ekim 2009 tarihli ve 27383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[224] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[225] 10 Ocak 2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[226] 21 Ekim 2009 tarihli ve 27383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

[227] 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[228] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[229] 5 Nisan 2011 tarih ve 27896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.6) değiştirilmiştir.

[230] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[231] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[232] 21 Ekim 2009 tarihli ve 27383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[233] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[234] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[235] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[236] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[237] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[238] 10 Mart 2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[239] 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[240] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[241] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[242] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[243] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[244] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[245] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[246] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[247] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[248] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[249] 5 Nisan 2011 tarih ve 27896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.7) değiştirilmiştir.

[250] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[251] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[252] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[253] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[254] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[255] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[256] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[257] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[258] 03 Nisan 2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[259] 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[260] 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[261] 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[262] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[263] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[264] 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[265] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[266] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[267] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[268] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[269] 7 Aralık 2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle kaldırılmıştır.

[270] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[271] 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[272] 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[273] 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[274] 30 Kasım 2007 tarihli ve 26716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[275] 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[276] 30 Kasım 2007 tarihli ve 26716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[277] 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[278] 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[279] 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[280] 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[281] 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yürüklükten kaldırılmıştır.

[282] 25 Haziran 2003 tarihli ve 25148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[283] 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[284] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[285] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[286] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[287] 28 Nisan 2003 tarihli ve 25092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[288] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[289] 29 Aralık 2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[290] 9 Ocak 2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[291] 19 Aralık 2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[292] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[293] 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[294] 10 Ocak 2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[295] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[296] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[297] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[298] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[299] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[300] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[301] 7 Kasım 2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[302] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[303] 4 Haziran 2003 tarihli ve 25128 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[304] 10 Haziran 2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[305] 16 Temmuz 2003 tarihli ve 25170 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[306] 2 Eylül 2003 tarihli ve 25217 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[307] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[308] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[309] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[310] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[311] 24 Şubat 2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[312] 6 Ocak 2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[313] 10 Şubat 2007 tarihli ve 26430 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[314] 6 Haziran 2007 tarihli ve 26544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[315] 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[316] 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[317] 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[318] 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[319] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[320] 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[321] 30 Eylül 2009 tarihli ve 27362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[322] 5 Nisan 2011 tarih ve 27896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.8) eklenmiştir.

[323] 5 Nisan 2011 tarih ve 27896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.8) eklenmiştir.

[324] 5 Nisan 2011 tarih ve 27896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.8) eklenmiştir.

[325] 5 Nisan 2011 tarih ve 27896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.8) eklenmiştir.

[326] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.11) eklenmiştir.

[327] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.11) eklenmiştir.

[328] 11 Ağustos 2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.11) eklenmiştir.

[329] 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[330] 10 Ocak 2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[331] 31 Ocak 2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[332] 31 Ocak 2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

[333] 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[334] 31 Ocak 2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[335] 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[336] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[337] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[338] 28 Şubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.

[339] 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıştır.